Komunikat z posiedzenia Rady ds. Systemu Płatniczego w dniu 18 grudnia 2020 r.

Data posiedzenia | Tematyka | Pliki do pobrania

Data posiedzenia | Tematyka | Pliki do pobrania

W dniu 18 grudnia 2020 r. odbyło się posiedzenie Rady ds. Systemu Płatniczego, organu opiniodawczo-doradczego przy Zarządzie Narodowego Banku Polskiego. Posiedzenie w formie telekonferencji prowadziła Pani Marta Kightley, Przewodnicząca Rady ds. Systemu Płatniczego, Wiceprezes NBP – Pierwszy Zastępca Prezesa NBP.

Rada ds. Systemu Płatniczego zapoznała się:

 • z oceną odnośnie do zasadności wejścia na paneuropejską platformę rozrachunkową TARGET2- Securities (T2S) z rozrachunkiem w złotych i euro, przedstawioną przez KDPW S. A.,
 • z planami KIR S.A. dotyczącymi uruchomienia rozwiązania dla płatności natychmiastowych w euro (Euro Express Elixir),
 • ze zmianami w systemie Euro Elixir wynikającymi z planów EBA Clearing wdrożenia w systemie STEP2 mechanizmu ciągłego rozrachunku brutto (Continuous Gross Settlement),
 • z planami KIR S.A. i ZBP związanymi z utworzeniem Sektorowego Centrum Usług AML.

Rada zapoznała się ponadto z następującymi materiałami informacyjnymi, opracowanymi przez Związek Banków Polskich oraz Narodowy Bank Polski:

 • Informacją na temat rozwoju standardu interfejsu „PolishAPI”,
 • Informacją na temat działań z obszaru cyberbezpieczeństwa banków oraz ich klientów,
 • Informacją nt. aktualizacji regulacji EBC w sprawie statystyki płatniczej Regulation on payments statistics (ECB/2013/43),
 • Porównaniem wybranych elementów polskiego systemu płatniczego z systemami innych krajów UE za 2019 r.,
 • opracowaniem pt. Paytech – innowacyjne rozwiązania płatnicze na rynku polskim,
 • Informacją na temat stanu realizacji Projektu Konsolidacja T2-T2S,
 • Informacją o rozliczeniach i rozrachunkach międzybankowych w III kwartale 2020 r.,
 • Raportem rocznym o nadzorze systemowym w zakresie systemu płatniczego w Polsce w 2019 r.,
 • Porównaniem wysokości prowizji i opłat związanych z rozliczeniami pieniężnymi w złotych w polskim sektorze usług płatniczych w obszarze mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (według danych na dzień 15 października 2020 r.).

Kolejne posiedzenie Rady ds. Systemu Płatniczego odbędzie się w kwietniu 2021 r.

Plik do pobrania:

Komunikat z posiedzenia Rady ds. Systemu Płatniczego z dnia 18 grudnia 2020 r.