Komunikat z posiedzenia Rady ds. Systemu Płatniczego w dniu 20 grudnia 2002 r.

Data posiedzenia | Tematyka | Ustalenia

Data posiedzenia | Tematyka | Ustalenia

W dniu 20 grudnia 2002 r. odbyło się posiedzenie Rady ds. Systemu Płatniczego, organu opiniodawczo-doradczego przy Zarządzie Narodowego Banku Polskiego. Posiedzeniu Rady przewodniczył Jerzy Stopyra, Przewodniczący Rady, Pierwszy Zastępca Prezesa Narodowego Banku Polskiego.

Rada ds. Systemu Płatniczego:

  1. przedyskutowała rolę izb rozliczeniowych w realizacji płatności transgranicznych,
  2. zapoznała się z przedstawioną przez Krajową Izbę Rozliczeniową SA analizą wpływu rozwoju Internetu na rozliczenia międzybankowe,
  3. zapoznała się z przedstawioną przez Ministerstwo Finansów analizą nowych produktów oraz systemów teleinformatycznych wykorzystywanych w rozliczeniach bezgotówkowych i zagrożeniami związanymi z przestępstwami dokonywanymi za ich pomocą,
  4. przedyskutowała propozycje Związku Banków Polskich, dotyczące zmian w zakresie trybu rozliczania dokumentów obciążeniowych, oraz projekt Gospodarczego Obciążenia Bezpośredniego (GOBI).

Rada ustaliła, że następne posiedzenie odbędzie się w marcu 2003 roku.