Komunikat z posiedzenia Rady ds. Systemu Płatniczego w dniu 20 kwietnia 2012 r.

Data posiedzenia | Tematyka | Ustalenia

Data posiedzenia | Tematyka | Ustalenia

W dniu 20 kwietnia 2012 r. odbyło się posiedzenie Rady ds. Systemu Płatniczego, organu opiniodawczo-doradczego przy Zarządzie Narodowego Banku Polskiego. Posiedzeniu Rady przewodniczył Piotr Wiesiołek, Przewodniczący Rady, Wiceprezes NBP – Pierwszy Zastępca Prezesa NBP.

Rada ds. Systemu Płatniczego:

  • omówiła propozycje kryteriów oceny programów organizacji kartowych VISA i MasterCard, opracowane przez Narodowy Bank Polski, ale ze względu na brak możliwości przekazania danych z organizacji MasterCard do niezależnego podmiotu, ocena ww. programów przez taki podmiot stała się bezprzedmiotowa,
  • zapoznała się z oceną funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w II półroczu 2011 r., przygotowaną przez Narodowy Bank Polski, i pozytywnie ją zaopiniowała,
  • pozytywnie zaopiniowała założenia do zwykłego rachunku płatniczego, opracowane na podstawie odpowiedniego Zalecenia Komisji Europejskiej przez Zespół ds. Podstawowego Rachunku Bankowego, działający pod auspicjami Związku Banków Polskich,
  • zapoznała się z wynikami badania zwyczajów płatniczych Polaków, przeprowadzonego przez Narodowy Bank Polski.

Następne posiedzenie Rady odbędzie się w dniu 29 czerwca 2012 r.