Komunikat z posiedzenia Rady ds. Systemu Płatniczego w dniu 20 marca 2007 r.

Data posiedzenia | Tematyka | Ustalenia

Data posiedzenia | Tematyka | Ustalenia

W dniu 20 marca 2007 r. odbyło się posiedzenie Rady ds. Systemu Płatniczego, organu opiniodawczo-doradczego przy Zarządzie Narodowego Banku Polskiego. Posiedzeniu Rady przewodniczył Krzysztof Rybiński, Przewodniczący Rady, Wiceprezes NBP.

Rada ds. Systemu Płatniczego zapoznała się z:

  1. oceną skutków zmiany sposobu ustalania lub obniżenia opłaty interchange dla funkcjonowania rynku kart płatniczych w Polsce i przedyskutowała to zagadnienie,
  2. wynikami przeprowadzonej przez NBP analizy wysokości opłat i prowizji w złotych, związanych z rozliczeniami pieniężnymi w polskim sektorze bankowym (czerwiec-grudzień 2006),
  3. informacją NBP na temat kosztów przelewów transgranicznych w euro w Polsce i krajach strefy euro,
  4. informacją NBP na temat stanu prac przygotowawczych dotyczących przejścia na system TARGET2,
  5. oceną funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w II półroczu 2006 r. i pozytywnie ją zaopiniowała.

Ponadto Rada przyjęła dwa dokumenty: Sprawozdanie z działalności Rady ds. Systemu Płatniczego w 2006 roku oraz Roczny plan pracy Rady ds. Systemu Płatniczego w 2007 roku.

Rada ustaliła, że następne posiedzenie odbędzie się w czerwcu 2007 r.