Komunikat z posiedzenia Rady ds. Systemu Płatniczego w dniu 20 września 2006 r.

Data posiedzenia | Tematyka | Ustalenia

Data posiedzenia | Tematyka | Ustalenia

W dniu 20 września 2006 r. odbyło się posiedzenie Rady ds. Systemu Płatniczego, organu opiniodawczo-doradczego przy Zarządzie Narodowego Banku Polskiego. Posiedzeniu Rady przewodniczył Krzysztof Rybiński, Przewodniczący Rady, Wiceprezes NBP.

Rada ds. Systemu Płatniczego zapoznała się z informacjami dotyczącymi:

  1. doświadczeń Poczty Polskiej w dziedzinie świadczenia usług płatniczych, zagadnień współpracy z sektorem bankowym i planów na przyszłość,
  2. funkcjonowania w Polsce podmiotów prowadzących działalność polegającą na pośredniczeniu w realizacji przekazów gotówkowych,
  3. stanu wdrożenia systemu EuroELIXIR,
  4. problematyki rosnących opłat związanych z rozliczeniami pieniężnymi w złotych w polskim sektorze bankowym.

Rada zapoznała się ze stanem prac przygotowawczych dotyczących przejścia na system TARGET2 i zarekomendowała Zarządowi Narodowego Banku Polskiego kontynuację prac prowadzących do uczestnictwa NBP w systemie TARGET2 od dnia 19 maja 2008 r.

Ponadto Rada zapoznała się z oceną funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2006 r. i pozytywnie ją zaopiniowała.

Rada ustaliła, że następne posiedzenie odbędzie się w grudniu 2006 r.