Komunikat z posiedzenia Rady ds. Systemu Płatniczego w dniu 21 marca 2013 r.

Data posiedzenia | Tematyka | Ustalenia

Data posiedzenia | Tematyka | Ustalenia

W dniu 21 marca 2013 r. odbyło się posiedzenie Rady ds. Systemu Płatniczego, organu opiniodawczo-doradczego przy Zarządzie Narodowego Banku Polskiego.Posiedzeniu Rady przewodniczył Piotr Wiesiołek, Przewodniczący Rady, Wiceprezes NBP – Pierwszy Zastępca Prezesa NBP.

Rada ds. Systemu Płatniczego:

 • omówiła kwestię zasadności zmniejszenia progów kwotowych dla transakcji gotówkowych dokonywanych pomiędzy podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą w Polsce i zwróciła się do Ministerstwa Gospodarki i Ministerstwa Finansów o przeanalizowanie powyższego zagadnienia i przedstawienie wyników tej analizy,
 • zapoznała się z oceną funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w II półroczu 2012 r., przygotowaną przez Narodowy Bank Polski, i pozytywnie ją zaopiniowała,
 • zapoznała się z wynikami badań kosztów gotówki i bezgotówkowych instrumentów płatniczych, przeprowadzonych przez banki centralne Unii Europejskiej, i zaakceptowała założenia planowanego badania kosztów społecznych instrumentów płatniczych w Polsce, zaproponowane przez Narodowy Bank Polski.

Ponadto, Rada przyjęła dwa dokumenty:

 • Sprawozdanie z działalności Rady ds. Systemu Płatniczego w 2012 r.,
 • Roczny plan pracy Rady ds. Systemu Płatniczego w 2013 r.

Rada zapoznała się również z następującymi materiałami informacyjnymi, przygotowanymi przez:

 • Departament Systemu Płatniczego Narodowego Banku Polskiego:
  • Informacją o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w IV kwartale 2012 r.,
  • Informacją o kartach płatniczych – IV kwartał 2012 r.,
  • Porównaniem wysokości opłat i prowizji w złotych, związanych z rozliczeniami pieniężnymi w polskim sektorze bankowym (czerwiec-grudzień 2012 r.),
 • Związek Banków Polskich:
  • Stanowiskiem Krajowej Grupy Użytkowników TARGET2 w sprawie pobierania opłat za pośredniczenie w przekazywaniu poleceń wypłaty podlegających dyrektywie o usługach płatniczych,
  • Informacją o projekcie „System zastrzegania kart płatniczych”,
  • Raportem edukacyjnym „Cloud computing w sektorze finansowym”,

oraz z Raportem z badania akceptacji gotówki i kart płatniczych wśród polskich przedsiębiorców, opracowanym przez dr Jakuba Górkę, adiunkta w Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

Następne posiedzenie Rady odbędzie się w dniu 26 czerwca 2013 r.