Komunikat z posiedzenia Rady ds. Systemu Płatniczego w dniu 21 października 2019 r.

Data posiedzenia | Tematyka | Pliki do pobrania

Data posiedzenia | Tematyka | Pliki do pobrania

W dniu 21 października 2019 r. odbyło się posiedzenie Rady ds. Systemu Płatniczego, organu opiniodawczo-doradczego przy Zarządzie Narodowego Banku Polskiego. Posiedzenie prowadziła Pani Anna Trzecińska, Przewodnicząca Rady ds. Systemu Płatniczego, Wiceprezes NBP.

Rada ds. Systemu Płatniczego zapoznała się z:

  • oceną funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2019 r., przygotowaną przez Narodowy Bank Polski, i pozytywnie ją zaopiniowała,
  • pracami Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A. dotyczącymi powszechnego stosowania elektronicznej identyfikacji i usług zaufania w usługach komercyjnych i publicznych,
  • informacją na temat zastosowania klauzul modyfikacyjnych przy dokonywaniu zmian umów o prowadzenie rachunków płatniczych,
  • informacją na temat zasadności migracji systemów płatności na komunikaty zgodne z normą ISO20022.

Rada zapoznała się ponadto z następującymi materiałami informacyjnymi, opracowanymi przez Związek Banków Polskich, Krajową Izbę Rozliczeniową S.A. oraz Narodowy Bank Polski:

  • Informacją na temat standardu interfejsu „Polish API”,
  • Informacją na temat wdrażania zmienionych zasad funkcjonowania Split Payment,
  • Informacją o rozliczeniach i rozrachunkach międzybankowych w II kwartale 2019 r.,
  • Informacją o kartach płatniczych – II kwartał 2019 r.,
  • Porównaniem wysokości opłat i prowizji w złotych związanych z rozliczeniami pieniężnymi w polskim sektorze bankowym (grudzień 2018 r. – czerwiec 2019 r.),
  • Raportem o obrocie gotówkowym w Polsce w 2018 r.

Następne posiedzenie Rady ds. Systemu Płatniczego odbędzie się w grudniu 2019 r.

Plik do pobrania:
Komunikat z posiedzenia Rady ds. Systemu Płatniczego w dniu 21 października 2019 r.