Komunikat z posiedzenia Rady ds. Systemu Płatniczego z dnia 21 września 2000 r.

Data posiedzenia | Tematyka | Ustalenia

Data posiedzenia | Tematyka | Ustalenia

W dniu 21 września 2000 r. odbyło się posiedzenie Rady ds. Systemu Płatniczego, organu opiniodawczo-doradczego przy Zarządzie Narodowego Banku Polskiego. Posiedzeniu Rady przewodniczył Jerzy Stopyra, Pierwszy Zastępca Prezesa NBP.

Rada ds. Systemu Płatniczego:

  1. omówiła propozycje Związku Banków Polskich, dotyczące projektu utworzenia systemu międzybankowych rozliczeń dla płatności krajowych dokonywanych w walutach obcych,
  2. zapoznała się z informacją Związku Banków Polskich na temat regulacji prawnych Unii Europejskiej, dotyczących ochrony konsumenta w obrocie płatniczym, oraz problemów związanych z ich implementacją w polskim ustawodawstwie i praktyce bankowej,
  3. pozytywnie zaopiniowała sporządzoną przez Departament Systemu Płatniczego NBP ocenę funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2000 r.

Rada uznała za konieczne zorganizowanie dodatkowego posiedzenia Rady ds. Systemu Płatniczego w dniu 25 października 2000 r. w celu przedyskutowania projektów aktów prawnych implementujących podstawowe regulacje prawne Unii Europejskiej w obszarze systemu płatniczego.