Komunikat z posiedzenia Rady ds. Systemu Płatniczego w dniu 21 września 2015 r.

Data posiedzenia | Tematyka | Pliki do pobrania

Data posiedzenia | Tematyka | Pliki do pobrania

W dniu 21 września 2015 r. odbyło się posiedzenie Rady ds. Systemu Płatniczego, organu opiniodawczo-doradczego przy Zarządzie Narodowego Banku Polskiego. Posiedzeniu Rady przewodniczył Piotr Wiesiołek, Przewodniczący Rady, Wiceprezes NBP – Pierwszy Zastępca Prezesa NBP.

Rada ds. Systemu Płatniczego:

  • zapoznała się z oceną funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2015 r., przygotowaną przez Narodowy Bank Polski, i pozytywnie ją zaopiniowała,
  • zapoznała się z propozycjami Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A., dotyczącymi dostosowania płatności detalicznych w złotych do standardów SEPA. Rada udzieliła poparcia rekomendacji KIR S.A. w sprawie rozpoczęcia prac analityczno-konsultacyjnych nad wdrożeniem standardów SEPA w systemach obsługujących płatności w złotych.
  • zapoznała się z informacją Ministerstwa Finansów o stanie prac nad dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego (PSD2) oraz nad implementacją dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/92/UE z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie porównywalności opłat za prowadzenie rachunku płatniczego, przenoszenia rachunku płatniczego oraz dostępu do podstawowego rachunku płatniczego i omówiła najważniejsze kwestie wynikające z tej informacji,
  • zapoznała się z przedstawionymi przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. wybranymi projektami infrastruktury depozytowo-rozliczeniowej Grupy Kapitałowej KDPW w kontekście dostosowania do regulacji europejskich oraz rozszerzenia i standaryzacji usług dla polskiego rynku finansowego. Rada poparła główne kierunki działań podejmowanych w tej dziedzinie przez Grupę Kapitałową KDPW.
  • zapoznała się z informacją Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego na temat badania systemów wyliczania podmiotów objętych systemem gwarantowania oraz zarządzania jakością danych przechowywanych w systemach informatycznych banków.

Rada zapoznała się również z następującymi materiałami informacyjnymi, przygotowanymi przez Departament Systemu Płatniczego NBP:

  • Informacją o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w II kwartale 2015 r.,
  • Porównaniem wysokości opłat i prowizji w złotych związanych z rozliczeniami pieniężnymi w polskim sektorze bankowym w okresie grudzień 2014 r. – czerwiec 2015 r.,

oraz z raportem Biometria w bankowości – kluczowe aspekty, opracowanym przez Związek Banków Polskich. Następne posiedzenie Rady odbędzie się w dniu 18 grudnia 2015 r.

Plik do pobrania:

Komunikat z posiedzenia Rady ds. Systemu Płatniczego w dniu 21 września 2015 r.