Komunikat z posiedzenia Rady ds. Systemu Płatniczego w dniu 22 czerwca 2011 r.

Data posiedzenia | Tematyka | Ustalenia

Data posiedzenia | Tematyka | Ustalenia

W dniu 22 czerwca 2011 r. odbyło się posiedzenie Rady ds. Systemu Płatniczego, organu opiniodawczo-doradczego przy Zarządzie Narodowego Banku Polskiego.

Posiedzeniu Rady przewodniczył Piotr Wiesiołek, Przewodniczący Rady, Wiceprezes NBP – Pierwszy Zastępca Prezesa NBP.

Rada ds. Systemu Płatniczego:

  • omówiła informację Departamentu Systemu Płatniczego NBP o głównych założeniach i zasadach funkcjonowania systemu CLS oraz o potencjalnych możliwościach uczestnictwa polskiego złotego w rozrachunku transakcji na rynku walutowym z wykorzystaniem tego systemu i przyjęła zaproponowane przez DSP wnioski,
  • zapoznała się z informacją Ministerstwa Finansów nt. stanu prac nad projektem ustawy o usługach płatniczych,
  • zapoznała się z informacją Związku Banków Polskich nt. programów międzynarodowych organizacji kart płatniczych i ich wpływu na rynek polski i przedyskutowała wynikające stąd wnioski,
  • przedyskutowała informację Związku Banków Polskich i Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A. nt. zapobiegania sytuacjom awaryjnym w rozliczeniach międzybankowych,
  • zapoznała się z przedstawioną przez Związek Banków Polskich propozycją zmian w zakresie informacji dotyczących liczby przypadków oraz wartości transakcji fraudowych, przekazywanych przez banki do NBP.

Rada zapoznała się również z następującymi materiałami informacyjnymi, przygotowanymi przez Departament Systemu Płatniczego Narodowego Banku Polskiego:

  • Informacją o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w I kwartale 2011 r.,
  • Informacją o kartach płatniczych – I kwartał 2011 r.,
  • Informacją nt. firm zajmujących się pośredniczeniem w przyjmowaniu wpłat gotówkowych na rachunki bankowe.

Następne posiedzenie Rady odbędzie się w dniu 3 października 2011 r.