Komunikat z posiedzenia Rady ds. Systemu Płatniczego w dniu 22 września 2003 r.

Data posiedzenia | Tematyka | Ustalenia

Data posiedzenia | Tematyka | Ustalenia

W dniu 22 września 2003 r. odbyło się posiedzenie Rady ds. Systemu Płatniczego, organu opiniodawczo-doradczego przy Zarządzie Narodowego Banku Polskiego. Posiedzeniu Rady przewodniczył Jerzy Stopyra, Przewodniczący Rady, Pierwszy Zastępca Prezesa Narodowego Banku Polskiego.

Rada ds. Systemu Płatniczego:

  1. pozytywnie zaopiniowała projekt stanowiska Narodowego Banku Polskiego w sprawie polityki NBP w dziedzinie nadzoru nad systemami płatności,
  2. zapoznała się z informacją Departamentu Systemu Płatniczego NBP na temat realizacji strategii rozwoju systemu SORBNET, przyjętej przez Zarząd Narodowego Banku Polskiego,
  3. przedyskutowała przygotowany przez Krajową Izbę Rozliczeniową SA projekt systemu EuroELIXIR, przeznaczonego do rozliczeń płatności detalicznych w euro,
  4. przedyskutowała i pozytywnie zaopiniowała opracowany przez Związek Banków Polskich projekt systemu masowych płatności (MPS), rekomendując bankom podjęcie prac nad wprowadzeniem tego systemu i upowszechnienie wśród klientów informacji o korzyściach płynących z jego zastosowania,
  5. zapoznała się z informacją Związku Banków Polskich na temat stanu prowadzonych przez ZBP prac w dziedzinie standaryzacji bankowych dokumentów,
  6. pozytywnie zaopiniowała sporządzoną przez Departament Systemu Płatniczego NBP ocenę funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2003 r.

Rada ustaliła, że następne posiedzenie odbędzie się w grudniu 2003 r.