Komunikat z posiedzenia Rady ds. Systemu Płatniczego w dniu 23 marca 2005 r.

Data posiedzenia | Tematyka | Ustalenia

Data posiedzenia | Tematyka | Ustalenia

W dniu 23 marca 2005 r. odbyło się posiedzenie Rady ds. Systemu Płatniczego, organu opiniodawczo-doradczego przy Zarządzie Narodowego Banku Polskiego. Posiedzeniu Rady przewodniczył Jerzy Pruski, Przewodniczący Rady, Pierwszy Zastępca Prezesa Narodowego Banku Polskiego.

Rada ds. Systemu Płatniczego:

  1. zapoznała się z informacją Narodowego Banku Polskiego nt. uruchomienia systemu SORBNET-EURO i przystąpienia Polski do systemu TARGET,
  2. zapoznała się z informacją Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A. nt. uruchomienia systemu EuroELIXIR,
  3. zapoznała się z informacją Narodowego Banku Polskiego na temat założeń systemu TARGET2 i perspektyw przystąpienia Polski do tego systemu,
  4. pozytywnie zaopiniowała sporządzoną przez Departament Systemu Płatniczego NBP ocenę funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w II półroczu 2004 r.

Rada podkreśliła, że uruchomienie systemów SORBNET-EURO i EuroELIXIR stwarza klientom polskich banków warunki do dokonywania szybszych, tańszych i bezpiecznych transferów środków pieniężnych w euro.

Ponadto Rada przyjęła dwa dokumenty: Sprawozdanie z działalności Rady ds. Systemu Płatniczego w 2004 r. oraz Roczny plan pracy Rady ds. Systemu Płatniczego w 2005 r.

Rada ustaliła, że następne posiedzenie odbędzie się w czerwcu 2005 r.