Komunikat z posiedzenia Rady ds. Systemu Płatniczego w dniu 23 marca 2006 r.

Data posiedzenia | Tematyka | Ustalenia

Data posiedzenia | Tematyka | Ustalenia

W dniu 23 marca 2006 r. odbyło się posiedzenie Rady ds. Systemu Płatniczego, organu opiniodawczo-doradczego przy Zarządzie Narodowego Banku Polskiego. Posiedzeniu Rady przewodniczył Krzysztof Rybiński, Przewodniczący Rady, Wiceprezes NBP.

Rada ds. Systemu Płatniczego:

  1. przedyskutowała zagadnienia związane z problematyką opłat za transgraniczne zlecenia w euro, stosowanych w polskich bankach,
  2. zapoznała się z informacją NBP nt. wybranych elementów polskiego systemu płatniczego na tle systemów płatniczych innych krajów Unii Europejskiej,
  3. przedyskutowała kwestię potrzeby wprowadzenia ustawowego nadzoru NBP nad systemami rozrachunku papierów wartościowych w Polsce,
  4. pozytywnie zaopiniowała ocenę funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w II półroczu 2005 r., sporządzoną przez Departament Systemu Płatniczego NBP.

Ponadto Rada przyjęła dwa dokumenty: Sprawozdanie z działalności Rady ds. Systemu Płatniczego w 2005 r. oraz Roczny plan pracy Rady ds. Systemu Płatniczego w 2006 r.

Rada ustaliła, że następne posiedzenie odbędzie się w czerwcu 2006 r.