Komunikat z posiedzenia Rady ds. Systemu Płatniczego w dniu 25 kwietnia 2008 r.

Data posiedzenia | Tematyka | Ustalenia

Data posiedzenia | Tematyka | Ustalenia

W dniu 25 kwietnia 2008 r. odbyło się posiedzenie Rady ds. Systemu Płatniczego, organu opiniodawczo-doradczego przy Zarządzie Narodowego Banku Polskiego. Posiedzeniu Rady przewodniczył Piotr Wiesiołek, Przewodniczący Rady, Wiceprezes NBP – Pierwszy Zastępca Prezesa NBP.

Rada ds. Systemu Płatniczego:

  1. zapoznała się z informacją o zorganizowanych przez NBP warsztatach nt. obrotu bezgotówkowego w Polsce i wybranych krajach Unii Europejskiej; Rada przedyskutowała propozycje działań do podjęcia w zakresie rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce i zaakceptowała propozycje podstawowych założeń i harmonogramu przygotowania Strategii rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce,
  2. zapoznała się z wynikami porównania wybranych elementów polskiego systemu płatniczego z systemami innych krajów UE,
  3. zapoznała się z wynikami analizy porównawczej wysokości opłat i prowizji w złotych związanych z rozliczeniami pieniężnymi w polskim sektorze bankowym w okresie czerwiec-grudzień 2007 r., wskazujšcymi na utrzymującą się, w porównaniu z ubiegłym półroczem, ogólną tendencję do pozostawania opłat na tym samym poziomie,
  4. zapoznała się ze stanem prac przygotowawczych dotyczących przejścia na system TARGET2,
  5. zapoznała się z oceną funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w II półroczu 2007 r. i pozytywnie ją zaopiniowała.

Ponadto Rada przyjęła dwa dokumenty: Sprawozdanie z działalności Rady ds. Systemu Płatniczego w 2007 r. oraz Roczny plan pracy Rady ds. Systemu Płatniczego w 2008 r.

Rada ustaliła, że następne posiedzenie odbędzie się w czerwcu 2008 r.