Komunikat z posiedzenia Rady ds. Systemu Płatniczego w dniu 25 marca 2011 r.

Data posiedzenia | Tematyka | Ustalenia

Data posiedzenia | Tematyka | Ustalenia

W dniu 25 marca 2011 r. odbyło się posiedzenie Rady ds. Systemu Płatniczego, organu opiniodawczo-doradczego przy Zarządzie Narodowego Banku Polskiego.
Posiedzeniu Rady przewodniczył Piotr Wiesiołek, Przewodniczący Rady, Wiceprezes NBP – Pierwszy Zastępca Prezesa NBP.

Rada ds. Systemu Płatniczego:

  • zapoznała się z oceną funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w II półroczu 2010 r., przygotowaną przez Narodowy Bank Polski, i pozytywnie ją zaopiniowała. Równocześnie Rada wyraziła ponownie zaniepokojenie dotychczasowym brakiem przyjęcia przez rząd projektu ustawy o usługach płatniczych i programu rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce oraz podkreśliła potrzebę jak najszybszego wprowadzenia w życie obu dokumentów.
  • zapoznała się z opinią dotyczącą prawnych aspektów biometrii, sporządzoną przez Związek Banków Polskich.

Ponadto, Rada przyjęła dwa dokumenty:

  • Sprawozdanie z działalności Rady ds. Systemu Płatniczego w 2010 r.
  • Roczny plan pracy Rady ds. Systemu Płatniczego w 2011 r.

Rada zapoznała się również z następującymi materiałami informacyjnymi, przygotowanymi przez Departament Systemu Płatniczego Narodowego Banku Polskiego:

  • Informacją o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w IV kwartale 2010 r.,
  • Informacją o kartach płatniczych – IV kwartał 2010 r.,
  • Porównaniem wysokości opłat i prowizji w złotych związanych z rozliczeniami pieniężnymi w polskim sektorze bankowym (czerwiec-grudzień 2010 r.).

Następne posiedzenie Rady odbędzie się w dniu 22 czerwca 2011 r.