Komunikat z posiedzenia Rady ds. Systemu Płatniczego w dniu 25 października 2000 r.

Data posiedzenia | Tematyka | Ustalenia

Data posiedzenia | Tematyka | Ustalenia

W dniu 25 października 2000 r. odbyło się posiedzenie Rady ds. Systemu Płatniczego, organu opiniodawczo-doradczego przy Zarządzie Narodowego Banku Polskiego. Posiedzeniu Rady przewodniczył Andrzej Topiński, Wiceprzewodniczący Rady, Prezes Zarządu Związku Banków Polskich.

Posiedzenie było poświęcone dyskusji nad projektami aktów prawnych implementujących podstawowe regulacje prawne Unii Europejskiej w obszarze systemu płatniczego, w szczególności:

  • ustawy o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych,
  • ustawy o kartach płatniczych i innych elektronicznych instrumentach płatniczych oraz o pieniądzu elektronicznym,
  • rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przelewów transgranicznych.

W ramach spraw różnych Rada przedyskutowała także projekt uchwały Zarządu Narodowego Banku Polskiego zmieniającej uchwałę w sprawie warunków otwierania i prowadzenia rachunków banków przez Narodowy Bank Polski.

Rada ustaliła termin następnego posiedzenia na dzień 21 grudnia 2000 r.