Komunikat z posiedzenia Rady ds. Systemu Płatniczego w dniu 26 września 2014 r.

Termin posiedzenia | Tematyka | Plik do pobrania

Termin posiedzenia | Tematyka | Plik do pobrania

W dniu 26 września 2014 r. odbyło się posiedzenie Rady ds. Systemu Płatniczego, organu opiniodawczo-doradczego przy Zarządzie Narodowego Banku Polskiego. Posiedzeniu Rady przewodniczył Piotr Wiesiołek, Przewodniczący Rady, Wiceprezes NBP – Pierwszy Zastępca Prezesa NBP.

Rada ds. Systemu Płatniczego:

  • zapoznała się z oceną funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2014 r., przygotowaną przez Narodowy Bank Polski, i pozytywnie ją zaopiniowała,
  • przyjęła raport końcowy z prac Zespołu Roboczego ds. Opłat Bankomatowych i uznała, że zespół ten zrealizował cel, dla którego został powołany. Rada przyjęła w szczególności propozycję Zespołu Roboczego ds. Opłat Bankomatowych w sprawie niepodejmowania regulacyjnych działań dotyczących możliwości wprowadzenia dopuszczalności stosowania opłaty surcharge na polskim rynku.
  • zapoznała się z oceną zasadności i możliwości uczestnictwa polskich banków i złotego w systemie CLS, sporządzoną przez Związek Banków Polskich. Równocześnie, mając na uwadze brak możliwości wypracowania wspólnego stanowiska całego sektora bankowego w przedmiotowej sprawie, Rada uznała, że decyzja dotycząca dalszych działań zmierzających do włączenia złotego do systemu CLS byłaby obecnie przedwczesna. Rada zwróciła się do wszystkich uczestników dotychczasowych prac w tym zakresie o przeprowadzenie pełnej analizy prawnej i kosztowej w związku z uczestnictwem w systemie CLS.
  • zapoznała się z informacją KDPW S.A. nt. usług Grupy KDPW w zakresie transakcji repo. W celu obniżenia ryzyka w sektorze bankowym, w szczególności ryzyka niewykonania zobowiązań przez kontrahentów, Rada postanowiła rekomendować bankom działającym w Polsce kierowanie transakcji instrumentami pochodnymi OTC oraz transakcji repo do rozliczania w autoryzowanej izbie CCP.

Rada zapoznała się również z następującymi materiałami informacyjnymi, przygotowanymi przez Departament Systemu Płatniczego Narodowego Banku Polskiego:

  • Informacją o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w II kwartale 2014 r.,,
  • Informacją o kartach płatniczych – II kwartał 2014 r.,
  • Porównaniem wysokości opłat i prowizji w złotych związanych z rozliczeniami pieniężnymi w polskim sektorze bankowym (grudzień 2013 r. – czerwiec 2014 r.)..

Następne posiedzenie Rady odbędzie się w dniu 12 grudnia 2014 r.

Plik do pobrania:

Komunikat z posiedzenia Rady ds. Systemu Płatniczego w dniu 26 września 2014 r.