Komunikat z posiedzenia Rady ds. Systemu Płatniczego w dniu 27 marca 2003 r.

Data posiedzenia | Tematyka | Ustalenia

Data posiedzenia | Tematyka | Ustalenia

W dniu 27 marca 2003 r. odbyło się posiedzenie Rady ds. Systemu Płatniczego, organu opiniodawczo-doradczego przy Zarządzie Narodowego Banku Polskiego. Posiedzeniu Rady przewodniczył Andrzej Topiński, Zastępca Przewodniczącego Rady, Prezes Zarządu Związku Banków Polskich.

Rada ds. Systemu Płatniczego:

  1. zapoznała się z wynikami oceny infrastruktury systemu płatności i systemów rozrachunku papierów wartościowych w Polsce przeprowadzonej przez Europejski Bank Centralny w 2002 r. oraz z wnioskami dla NBP i innych podmiotów wynikającymi z tej oceny,
  2. przedyskutowała propozycję stanowiska polskiego sektora bankowego wobec projektu SEPA (Single European Payments Area) oraz preferowanych kierunków rozwoju koncepcji organizacji rozliczeń detalicznych w strefie euro,
  3. zapoznała się z przygotowanym przez Krajową Izbę Rozliczeniową SA programem realizacji zalecenia NBP w sprawie gwarancji rozrachunku w systemie ELIXIR i pozytywnie go zaopiniowała,
  4. przedyskutowała propozycję Związku Banków Polskich w sprawie trybu rozliczeń międzybankowych w ostatnim dniu 2003 roku,
  5. przyjęła sporządzoną przez Departament Systemu Płatniczego NBP ocenę funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w II półroczu 2002 r.

Ponadto Rada przyjęła dwa dokumenty: Sprawozdanie z działalności Rady ds. Systemu Płatniczego w 2002 r. oraz Roczny plan pracy Rady ds. Systemu Płatniczego w 2003 r.

Rada ustaliła, że następne posiedzenie odbędzie się w czerwcu 2003 r.