Komunikat z posiedzenia Rady ds. Systemu Płatniczego w dniu 27 września 2010 r.

Data posiedzenia | Tematyka | Ustalenia

Data posiedzenia | Tematyka | Ustalenia

W dniu 27 września 2010 r. odbyło się posiedzenie Rady ds. Systemu Płatniczego, organu opiniodawczo-doradczego przy Zarządzie Narodowego Banku Polskiego.

Posiedzeniu Rady przewodniczył Piotr Wiesiołek, Przewodniczący Rady, Wiceprezes NBP – Pierwszy Zastępca Prezesa NBP.

Rada ds. Systemu Płatniczego:

  • pozytywnie zaopiniowała ocenę funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2010 r., przygotowaną przez Narodowy Bank Polski,
  • zapoznała się z informacją Ministerstwa Finansów na temat stanu prac nad Programem rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce na lata 2010-2013,
  • zapoznała się z informacją o stanie prac nad utworzeniem partnerów centralnych (CCP) dla rynku papierów wartościowych i dla rynku pieniężnego w Polsce, przedstawioną odpowiednio przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i Związek Banków Polskich, oraz omówiła najważniejsze zagadnienia związane z tą tematyką,
  • zapoznała się z informacją Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A. i Związku Banków Polskich na temat elektronicznych faktur i przedyskutowała kwestie związane z możliwością ich upowszechnienia w Polsce,
  • zapoznała się z przygotowanym przez Narodowy Bank Polski raportem Płatności masowe w Polsce – wyniki ogólnopolskiego badania reprezentatywnego przeprowadzonego w 2009 r. i ich porównanie z wynikami analogicznego badania przeprowadzonego w 2006 r. i omówiła wnioski wynikające z tego raportu.

Rada zapoznała się również z wnioskami z V Kongresu Gospodarki Elektronicznej, przedstawionymi przez Związek Banków Polskich, oraz z następującymi materiałami informacyjnymi, przygotowanymi przez Departament Systemu Płatniczego Narodowego Banku Polskiego:

  • Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w II kwartale 2010 r.,
  • Informacja o kartach płatniczych – II kwartał 2010 r.,
  • Informacja nt. stanu realizacji projektu SE-2012,
  • Porównanie wysokości opłat i prowizji w złotych związanych z rozliczeniami pieniężnymi w polskim sektorze bankowym (grudzień 2009 r. – czerwiec 2010 r.).

Następne posiedzenie Rady odbędzie się w dniu 17 grudnia 2010 r.