Komunikat z posiedzenia Rady ds. Systemu Płatniczego z dnia 28 marca 2001 r.

Termin posiedzenia | Tematyka | Ustalenia

Termin posiedzenia | Tematyka | Ustalenia

W dniu 28 marca 2001 r. odbyło się posiedzenie Rady ds. Systemu Płatniczego, organu opiniodawczo-doradczego przy Zarządzie Narodowego Banku Polskiego. Posiedzeniu Rady przewodniczył Jerzy Stopyra, Przewodniczący Rady, Pierwszy Zastępca Prezesa Narodowego Banku Polskiego.

Rada ds. Systemu Płatniczego:

  1. zapoznała się z informacją na temat podjętych przez Narodowy Bank Polski, Ministerstwo Finansów i Związek Banków Polskich działań, dotyczących wprowadzenia obowiązku stosowania standardów i norm przez banki,
  2. zapoznała się z informacją Związku Banków Polskich na temat bieżących problemów z wdrażaniem w bankach jednolitego standardu numeru rachunku bankowego,
  3. pozytywnie zaopiniowała sporządzoną przez Departament Systemu Płatniczego NBP ocenę funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2000 r.

Ponadto Rada przyjęła dwa dokumenty:
Sprawozdanie z działalności Rady ds. Systemu Płatniczego w 2000 r. oraz Roczny plan pracy Rady ds. Systemu Płatniczego w 2001 r.

Rada ustaliła, że następne posiedzenie odbędzie się w dniu 13 czerwca 2001 r.