Komunikat z posiedzenia Rady ds. Systemu Płatniczego w dniu 29 marca 2010 r.

Data posiedzenia | Tematyka | Ustalenia

Data posiedzenia | Tematyka | Ustalenia

W dniu 29 marca 2010 r. odbyło się posiedzenie Rady ds. Systemu Płatniczego, organu opiniodawczo-doradczego przy Zarządzie Narodowego Banku Polskiego. Posiedzeniu Rady przewodniczył Piotr Wiesiołek, Przewodniczący Rady, Wiceprezes NBP – Pierwszy Zastępca Prezesa NBP.

Rada ds. Systemu Płatniczego:

  • pozytywnie zaopiniowała ocenę funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w II półroczu 2009 r., przygotowaną przez Narodowy Bank Polski,
  • zapoznała się z informacją Ministerstwa Finansów na temat stanu prac nad Programem rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce na lata 2010-2013,
  • zaakceptowała przedstawione przez Związek Banków Polskich propozycje zmian do Krajowego Planu Implementacji i Migracji SEPA i udzieliła poparcia rekomendacji Krajowego Koordynatora SEPA w sprawie kontynuowania prac zmierzających do urzeczywistnienia SEPA, zgodnie z kierunkami wytyczonymi w nowym Krajowym Planie Implementacji i Migracji SEPA,
  • zapoznała się z raportem przygotowanym dla Narodowego Banku Polskiego raportem pt. Postawy Polaków wobec obrotu bezgotówkowego i przedyskutowała wnioski wynikające z tego raportu.

Ponadto, Rada przyjęła dwa dokumenty:

  • Sprawozdanie z działalności Rady ds. Systemu Płatniczego w 2009 r.,
  • Roczny plan pracy Rady ds. Systemu Płatniczego w 2010 r.

Rada zapoznała się również z następującymi materiałami informacyjnymi, przygotowanymi przez Departament Systemu Płatniczego Narodowego Banku Polskiego:

  • Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w IV kwartale 2009 r.,
  • Informacja o kartach płatniczych – IV kwartał 2009 r.,
  • Porównanie wysokości opłat i prowizji w złotych związanych z rozliczeniami pieniężnymi w polskim sektorze bankowym (czerwiec-grudzień 2009 r.),
  • Porównanie wysokości opłat za przelewy transgraniczne w euro w polskich bankach (luty 2009 r. – luty 2010 r.).

Następne posiedzenie Rady odbędzie się w dniu 14 czerwca 2010 r.