Komunikat z posiedzenia Rady ds. Systemu Płatniczego w dniu 29 października 2018 r.

Data posiedzenia | Tematyka | Pliki do pobrania

Data posiedzenia | Tematyka | Pliki do pobrania

W dniu 29 października 2018 r. odbyło się posiedzenie Rady ds. Systemu Płatniczego, organu opiniodawczo-doradczego przy Zarządzie Narodowego Banku Polskiego. Posiedzenie prowadziła Pani Anna Trzecińska, Przewodnicząca Rady ds. Systemu Płatniczego, Wiceprezes NBP.

Rada ds. Systemu Płatniczego zapoznała się z:

 • oceną funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2018 r., przygotowaną przez Narodowy Bank Polski, i pozytywnie ją zaopiniowała,
 • aktualnym stanowiskiem polskiego rynku odnośnie do zasadności wejścia na paneuropejską platformę rozrachunkową TARGET2-Securities (T2S) z rozrachunkiem w złotych i euro, i przyjęła do widomości, że ponowna ocena w tym zakresie zostanie przeprowadzona w 2020 r.,
 • zasadami funkcjonowania i stanem realizacji Programu „Polska Bezgotówkowa”,
 • postępami prac Zespołu zadaniowego ds. kart przedpłaconych oraz Zespołu zadaniowego ds. oceny standardu Polish API w świetle wymagań wynikających z regulacji prawnych, które zostały powołane przez Radę w lipcu 2018 r.

Rada przeprowadziła dyskusję w sprawie funkcjonowania głównych systemów płatności i systemów rozrachunku papierów wartościowych w dniu 12 listopada 2018 r.

Rada zapoznała się z następującymi materiałami informacyjnymi, opracowanymi przez Związek Banków Polskich, Krajową Izbę Rozliczeniową S.A. oraz Narodowy Bank Polski:

 • Informacją na temat wdrożenia standardu interfejsu „Polish API”,
 • Informacją na temat wdrażania dyrektyw: PSD 2 oraz PAD,
 • Informacją na temat wdrożenia Split Payment,
 • Informacją o zmianach w funkcjonowaniu polecenia zapłaty związanych z wprowadzeniem mechanizmu podzielonej płatności oraz inicjatywami dotyczącymi optymalizacji obsługi zgód,
 • Podsumowaniem rocznego funkcjonowania systemu Internetowa Baza Ewidencji Numerów Instytucji Finansowych EWIB 2.0,
 • Informacją o rozliczeniach i rozrachunkach międzybankowych w II kwartale 2018 r.,
 • Informacją o kartach płatniczych – II kwartał 2018 r.,
 • Porównaniem wysokości opłat i prowizji w złotych związanych z rozliczeniami pieniężnymi w polskim sektorze bankowym (grudzień 2017 r. – czerwiec 2018 r.).

Następne posiedzenie Rady ds. Systemu Płatniczego odbędzie się w grudniu 2018 r.

Plik do pobrania:

Komunikat z posiedzenia Rady ds. Systemu Płatniczego w dniu 29 października 2018 r.