Komunikat z posiedzenia Rady ds. Systemu Płatniczego w dniu 3 czerwca 2004 r.

Data posiedzenia | Tematyka | Ustalenia

Data posiedzenia | Tematyka | Ustalenia

W dniu 3 czerwca 2004 r. odbyło się posiedzenie Rady ds. Systemu Płatniczego, organu opiniodawczo-doradczego przy Zarządzie Narodowego Banku Polskiego. Posiedzeniu Rady przewodniczył Jerzy Pruski, Przewodniczący Rady, Pierwszy Zastępca Prezesa Narodowego Banku Polskiego.

Rada ds. Systemu Płatniczego:

  1. zapoznała się z informacją Krajowej Izby Rozliczeniowej SA na temat stanu przygotowań do wprowadzenia gwarancji rozrachunku w systemie ELIXIR,
  2. zapoznała się z przebiegiem procesu wprowadzania standardu numeru rachunku bankowego NRB/IBAN,
  3. zapoznała się z zasadami dotyczącymi Straight Through Processing (STP) i przedyskutowała zagadnienia związane z wprowadzaniem tego sposobu przekazywania zleceń płatniczych w obrocie transgranicznym,
  4. przedyskutowała propozycję programu rozwoju obrotu bezgotówkowego i ograniczenia obrotu gotówkowego, przygotowaną przez Związek Banków Polskich,
  5. przedyskutowała kwestie związane z zatrudnianiem przez banki firm zewnętrznych do świadczenia usługi z dziedziny organizacji obrotu znakami pieniężnymi (cash processing).

Rada ustaliła, że następne posiedzenie odbędzie się we wrześniu 2004 r.