Komunikat z posiedzenia Rady ds. Systemu Płatniczego w dniu 30 marca 2009 r.

Data posiedzenia | Tematyka | Ustalenia

Data posiedzenia | Tematyka | Ustalenia

W dniu 30 marca 2009 r. odbyło się posiedzenie Rady ds. Systemu Płatniczego, organu opiniodawczo-doradczego przy Zarządzie Narodowego Banku Polskiego. Posiedzeniu Rady przewodniczył Piotr Wiesiołek, Przewodniczący Rady, Wiceprezes NBP – Pierwszy Zastępca Prezesa NBP.

Rada ds. Systemu Płatniczego:

  • pozytywnie zaopiniowała sporządzoną przez Narodowy Bank Polski ocenę funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w II półroczu 2008 r.,
  • zapoznała się ze stanem prac nad Strategią rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce na lata 2009-2013,
  • zapoznała się z oceną Związku Banków Polskich na temat stanu prac nad implementacją dyrektywy w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego (PSD) z punktu widzenia środowiska bankowego i zgłoszonymi przez sektor bankowy uwagami do projektu ustawy wprowadzającej przepisy powyższej dyrektywy do polskiego prawa oraz przedyskutowała najważniejsze kwestie związane z harmonogramem przygotowania tej ustawy. Rada wyraziła zaniepokojenie opóźnieniem prac nad wdrożeniem do polskiego prawa dyrektywy 2007/64/WE w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego i zwróciła się do Ministerstwa Finansów i wszystkich uczestników tego procesu z apelem o zintensyfikowanie prac nad projektem ustawy o usługach płatniczych.
  • zapoznała się z informacjami Narodowego Banku Polskiego na następujące tematy:
    • porównanie wybranych elementów polskiego systemu płatniczego z systemami innych krajów Unii Europejskiej,
    • porównanie wysokości opłat i prowizji w złotych związanych z rozliczeniami pieniężnymi w polskim sektorze bankowym w okresie czerwiec-grudzień 2008 r.,
    • porównanie wysokości opłat za przelewy transgraniczne w euro w polskich bankach w okresie listopad 2007 r. – luty 2009 r.

Ponadto, Rada przyjęła dwa dokumenty: Sprawozdanie z działalności Rady ds. Systemu Płatniczego w 2008 r. oraz Roczny plan pracy Rady ds. Systemu Płatniczego w 2009 r.

Następne posiedzenie Rady odbędzie się w dniu 22 czerwca 2009 r.