Komunikat z posiedzenia Rady ds. Systemu Płatniczego w dniu 30 marca 2015 r.

Data posiedzenia | Tematyka | Pliki do pobrania

Data posiedzenia | Tematyka | Pliki do pobrania

W dniu 30 marca 2015 r. odbyło się posiedzenie Rady ds. Systemu Płatniczego, organu opiniodawczo-doradczego przy Zarządzie Narodowego Banku Polskiego.

Posiedzeniu Rady przewodniczył Piotr Wiesiołek, Przewodniczący Rady, Wiceprezes NBP – Pierwszy Zastępca Prezesa NBP.

Rada ds. Systemu Płatniczego:

  • zapoznała się z oceną funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w II półroczu 2014 r., przygotowaną przez Narodowy Bank Polski, i pozytywnie ją zaopiniowała,
  • zapoznała się ze wstępną wersją raportu przedstawiającego analizę skutków obniżenia opłaty interchange w Polsce, przeprowadzoną przez Narodowy Bank Polski, i przedyskutowała jej wyniki.

Rada zapoznała się również z następującymi materiałami informacyjnymi, opracowanymi przez Departament Systemu Płatniczego Narodowego Banku Polskiego:

  • Informacją o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w IV kwartale 2014 r.,
  • Informacją o kartach płatniczych – IV kwartał 2014 r.,
  • Porównaniem wysokości opłat i prowizji w złotych, związanych z rozliczeniami pieniężnymi w polskim sektorze bankowym (czerwiec-grudzień 2014 r.),

a także ze Sprawozdaniem z wdrażania SEPA w Polsce w roku 2014, przygotowanym przez Związek Banków Polskich.

Ponadto Rada przyjęła dwa dokumenty:

  • Sprawozdanie z działalności Rady ds. Systemu Płatniczego w 2014 r.,
  • Roczny plan pracy Rady ds. Systemu Płatniczego w 2015 r.

Następne posiedzenie Rady odbędzie się w dniu 15 czerwca 2015 r.

Plik do pobrania:

Komunikat z posiedzenia Rady ds. Systemu Płatniczego w dniu 30 marca 2015 r.