Komunikat z posiedzenia Rady ds. Systemu Płatniczego w dniu 30 października 2002 r.

Data posiedzenia | Tematyka | Ustalenia

Data posiedzenia | Tematyka | Ustalenia

W dniu 30 października 2002 r. odbyło się posiedzenie Rady ds. Systemu Płatniczego, organu opiniodawczo-doradczego przy Zarządzie Narodowego Banku Polskiego. Posiedzeniu Rady przewodniczył Jerzy Stopyra, Przewodniczący Rady, Pierwszy Zastępca Prezesa Narodowego Banku Polskiego.

Rada ds. Systemu Płatniczego przedyskutowała:

  1. strategię rozwoju systemu SORBNET,
  2. ocenę polskiego systemu płatniczego z punktu widzenia zasad zawartych w raporcie Banku Rozrachunków Międzynarodowych Core principles for systemically important payment systems, przeprowadzoną przez Departament Systemu Płatniczego Narodowego Banku Polskiego,
  3. ocenę polskich systemów rozrachunku papierów wartościowych z punktu widzenia zasad zawartych w raporcie Banku Rozrachunków Międzynarodowych Recommendations for securities settlement systems, przeprowadzoną przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA i Departament Operacji Krajowych Narodowego Banku Polskiego,
  4. proponowane przez Związek Banków Polskich zmiany w zakresie trybu rozliczania dokumentów obciążeniowych oraz projekt Gospodarczego Obciążenia Bezpośredniego.

Rada ustaliła, że następne posiedzenie odbędzie się w grudniu 2002 roku.