Komunikat z posiedzenia Rady ds. Systemu Płatniczego w dniu 5 października 2004 r.

Data posiedzenia | Tematyka | Pliki do pobrania

Data posiedzenia | Tematyka | Pliki do pobrania

W dniu 5 października 2004 r. odbyło się posiedzenie Rady ds. Systemu Płatniczego, organu opiniodawczo-doradczego przy Zarządzie Narodowego Banku Polskiego. Posiedzeniu Rady przewodniczył Jerzy Pruski, Przewodniczący Rady, Pierwszy Zastępca Prezesa Narodowego Banku Polskiego.

Rada ds. Systemu Płatniczego:

  1. przedyskutowała materiał Związku Banków Polskich na temat nowych ram prawnych dla usług płatniczych na rynku wewnętrznym UE w odniesieniu do przepisów prawa i praktyki polskiej,
  2. rozpatrzyła informację Narodowego Banku Polskiego na temat spełnienia przez Polskę rekomendacji Europejskiego Banku Centralnego z 2002 r.,
  3. przyjęła informację Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A. na temat eliminacji dokumentów papierowych z rozliczeń międzybankowych,
  4. zapoznała się z dokonaną przez Związek Banków Polskich oceną funkcjonowania sektora bankowego w zakresie stosowania podpisu elektronicznego w świetle ustawy o podpisie elektronicznym,
  5. zapoznała się z informacją Narodowego Banku Polskiego na temat stanu prac nad systemem SORBNET-EURO i informacją Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A. nt. stanu prac nad systemem EuroELIXIR,
  6. pozytywnie zaopiniowała sporządzoną przez Departament Systemu Płatniczego NBP ocenę funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2004 r.

Rada ustaliła, że następne posiedzenie odbędzie się w grudniu 2004 r.