Komunikat z posiedzenia Rady ds. Systemu Płatniczego w dniu 7 kwietnia 2017 r.

Data posiedzenia | Tematyka | Pliki do pobrania

Data posiedzenia | Tematyka | Pliki do pobrania

W dniu 7 kwietnia 2017 r. odbyło się posiedzenie Rady ds. Systemu Płatniczego, organu opiniodawczo-doradczego przy Zarządzie Narodowego Banku Polskiego.
Posiedzeniu Rady przewodniczyła Anna Trzecińska, Przewodnicząca Rady, Wiceprezes NBP.

Rada ds. Systemu Płatniczego zapoznała się z:

 • oceną funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w II półroczu 2016 r., przygotowaną przez Narodowy Bank Polski, i pozytywnie ją zaopiniowała. Rada z zadowoleniem odnotowała szereg nowych inicjatyw sektora bankowego we współpracy z Ministerstwem Rozwoju, Ministerstwem Finansów, Narodowym Bankiem Polskim, jak również z instytucjami infrastruktury finansowej i płatniczej. Należą do nich w szczególności: Program Wsparcia Obrotu Bezgotówkowego, zwiększenie akceptacji kart płatniczych i innych bezgotówkowych instrumentów płatniczych w sektorze publicznym oraz działania Koalicji na Rzecz Obrotu Bezgotówkowego i Mikropłatności.
 • informacją Związku Banków Polskich o współpracy sektora bankowego w obszarze ryzyka IT, w szczególności o utworzeniu przy ZBP Bankowego Centrum Cyberbezpieczeństwa i jego strategii na lata 2017-2019,
 • raportem z badania „Postawy Polaków wobec obrotu bezgotówkowego” i przedyskutowała wnioski wynikające z tego badania z punktu widzenia dalszych działań na rzecz upowszechnienia obrotu bezgotówkowego w Polsce,
 • informacją Narodowego Banku Polskiego na temat nowych uprawnień nadzorczych Prezesa NBP w zakresie nadzoru systemowego.

Ponadto Rada przyjęła dwa dokumenty:

 • Sprawozdanie z działalności Rady ds. Systemu Płatniczego w 2016 r.,
 • Roczny plan pracy Rady ds. Systemu Płatniczego w 2017 r.

Rada zapoznała się również z następującymi materiałami informacyjnymi, opracowanymi przez Narodowy Bank Polski:

 • Informacją o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w IV kwartale 2016 r.,
 • Informacją o kartach płatniczych – IV kwartał 2016 r.,
 • Porównaniem wysokości opłat i prowizji w złotych związanych z rozliczeniami pieniężnymi w polskim sektorze bankowym (czerwiec-grudzień 2016 r.),
 • Raportem z badania „Płatności cyfrowe 2016”,
 • Informacją nt. oceny systemu płatności SORBNET2 pod kątem spełniania „Zasad dotyczących infrastruktury rynku finansowego”,
 • Informacją nt. regulacji związanych z numeracją banków i niebankowych dostawców usług płatniczych oraz systemu EWIB 2.0.

Następne posiedzenie Rady odbędzie się w dniu 19 czerwca 2017 r.

Plik do pobrania:

Komunikat z posiedzenia Rady ds. Systemu Płatniczego w dniu 7 kwietnia 2017 r.