Komunikat z posiedzenia Rady ds. Systemu Płatniczego z dnia 9 grudnia 1999 r.

Data posiedzenia | Tematyka | Ustalenia

Data posiedzenia | Tematyka | Ustalenia

W dniu 9 grudnia odbyło się kolejne posiedzenie Rady ds. Systemu Płatniczego, organu opiniodawczo-doradczego przy Zarządzie Narodowego Banku Polskiego. Posiedzeniu Rady przewodniczył Jerzy Stopyra, Pierwszy Zastępca Prezesa NBP.

Rada ds. Systemu Płatniczego:

  • przyjęła sprawozdanie zespołu roboczego do spraw wyjaśnienia problemów związanych z interpretacją przepisów prawnych dotyczących możliwości dokonania zwrotów błędnie zrealizowanych przez banki składek na ubezpieczenia społeczne,
  • przedyskutowała przesłanki i warunki zniesienia lub przesunięcia na godzinę wcześniejszą trzeciej sesji rozrachunkowej KIR S.A. w Departamencie Systemu Płatniczego NBP oraz wynikające z tego konsekwencje dla systemu płatniczego,
  • zapoznała się z problemami związanymi ze standaryzacją numerów rachunków bankowych.