Komunikat z posiedzenia Rady ds. Systemu Płatniczego z dnia 9 września 1999 r.

Data posiedzenia | Tematyka | Ustalenia

Data posiedzenia | Tematyka | Ustalenia

W dniu 9 września 1999 r. odbyło się kolejne posiedzenie Rady ds. Systemu Płatniczego, organu opiniodawczo-doradczego przy Zarządzie Narodowego Banku Polskiego. Posiedzeniu Rady przewodniczył Jerzy Stopyra, Pierwszy Zastępca Prezesa NBP.

Rada ds. Systemu Płatniczego:

  • zapoznała się z propozycjami zmian w przepisach prawnych regulujących problemy związane z rozliczaniem płatności składek na ubezpieczenia społeczne,
  • zapoznała się z oceną funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 1999 r.,
  • przedyskutowała problemy obrotu kartami płatniczymi w Polsce,
  • zapoznała się z informacją nt. rozwoju bankowości elektronicznej,
  • przedyskutowała problemy związane z zasilaniem banków w znaki pieniężne w NBP i ich odprowadzaniem do NBP,
  • zapoznała się z informacją nt. opisu polskiego systemu płatniczego dla Europejskiego Banku Centralnego.

Rada ustaliła, że kolejne posiedzenie Rady ds. Systemu Płatniczego odbędzie się w grudniu 1999 r.