Informacja na temat opisu polskiego systemu płatniczego dla Europejskiego Banku Centralnego

Informacja o raporcie ECB | Polski system płatniczy | Najważniejsze informacje

Informacja o raporcie ECB | Polski system płatniczy | Najważniejsze informacje

W dniu 31 sierpnia 1999 r. Europejski Bank Centralny (ECB) wydał raport zatytułowany „Payment systems in countries that have applied for membership of the European Union”. Zawiera on informacje o głównych systemach płatności oraz systemach rozrachunku papierów wartościowych, działających w krajach, ubiegających się o członkostwo w UE, tj. w Bułgarii, na Cyprze, w Czechach, Estonii, na Litwie, Łotwie, w Polsce, Rumunii, Słowacji, Słowenii i na Węgrzech. Publikacja została przygotowana – przy współpracy ECB i banków centralnych UE – przez banki centralne tych krajów, w tym i Narodowy Bank Polski, który opracowując opis polskiego systemu płatniczego korzystał z danych zebranych z banków i niektórych instytucji, aktywnie zaangażowanych w systemie płatniczym, m.in. Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A., Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., PolCardu S.A. Dostęp do takich informacji jest niezwykle istotny dla banków centralnych oraz instytucji, działających na rynkach finansowych. Wszystkie banki centralne są szczególnie zainteresowane efektywnym i bezpiecznym funkcjonowaniem każdego systemu płatności oraz systemu rozrachunków papierów wartościowych, działającego w jego własnej walucie. Sprawne funkcjonowanie tych systemów jest podstawowym warunkiem działania rynków finansowych oraz zachowania stabilności sektora bankowego i finansowego.

Informacje w ww. zakresie, dotyczące krajów należących do Unii Europejskiej, zostały opublikowane w 1992 r. w raporcie zatytułowanym „Systemy Płatnicze w Unii Europejskiej”, znanym jako tzw. „Niebieska Księga” (ang. Blue Book), którego druga edycja została wydana przez Europejski Instytut Monetarny w kwietniu 1996 r. Dla umożliwienia łatwego porównania systemów płatniczych krajów aspirujących do członkostwa w UE z jej aktualnymi członkami wydana aktualnie publikacja została opracowana analogicznie do „Niebieskiej Księgi” z 1996r. Rozdziały poświęcone poszczególnym krajom zawierają przegląd aspektów instytucjonalnych i prawnych, opisują formy rozliczeń pieniężnych istniejące w danym kraju, systemy płatności detalicznych i wysokokwotowych oraz systemy rozrachunku papierów wartościowych. Tabele statystyczne dla poszczególnych krajów obejmują dane za lata 1993-1997, natomiast tabele porównawcze dla całej „11-tki” są oparte o dane z lat 1996 i 1997.

Wydanie tego raportu jest ważnym etapem w pogłębianiu współpracy ECB z bankami centralnymi krajów, ubiegających się o członkostwo w Unii Europejskiej w dziedzinie systemów płatniczych.

Narodowy Bank Polski zamierza wydać w języku polskim fragment ww. raportu, dotyczący opisu polskiego systemu płatniczego. Powyższy opis, zarówno w języku polskim, jak i angielskim, będzie dostępny na stronach internetowych NBP (http://www.nbp.pl).

Pełny raport Europejskiego Banku Centralnego jest dostępny na stronie internetowej ECB (http://www.ecb.int) lub możliwy do uzyskania w ECB: European Central Bank, Press Division, Kaiserstrasse 29, D-60311 Frankfurt am Main, tel. 0049 69 1344 7455, fax. 0049 69 1344 7404.

Zobacz również