Tryb oceny i wyboru kontrahentów do pełnienia funkcji Dealera Rynku Pieniężnego w 2021 r. i w latach następnych

Ocena podmiotów kandydujących do pełnienia funkcji Dealera Rynku Pieniężnego (DRP) w 2021 r. i w latach następnych dokonywana będzie w oparciu o kryteria wyboru zawarte w uchwale nr 56/2010 Zarządu NBP z dnia 21 października 2010 r. w sprawie kryteriów uczestnictwa banków krajowych, oddziałów banków zagranicznych oraz oddziałów instytucji kredytowych w operacjach otwartego rynku prowadzonych przez Narodowy Bank Polski (Dz. Urz. NBP z 2015 r. poz. 12, z późn. zm.).

W ramach przyjętych kryteriów, NBP oceniać będzie:

  • aktywność na rynku niezabezpieczonych lokat międzybankowych zawieranych na termin overnight (mierzoną sumą wartości transakcji o terminie overnight zawartych przez kandydata na rynku niezabezpieczonych depozytów międzybankowych – w oparciu o dane pochodzące z systemu SORBNET2), oraz
  • skalę uczestnictwa w przetargach podstawowych operacji otwartego rynku przeprowadzanych przez NBP (mierzoną średnią wartością bonów pieniężnych NBP zakupionych przez kandydata w okresie oceny na przetargach podstawowych operacji otwartego rynku NBP – w oparciu o dane pochodzące z systemu SKARBNET4).

Okres podlegający ocenie obejmował będzie 12 miesięcy i – podobnie jak miało to miejsce w przypadku oceny kandydatów do pełnienia funkcji DRP w 2020 r. – będzie kończył się w ostatnim dniu października roku poprzedzającego okres na jaki dokonywany będzie wybór DRP (tj. w przypadku wyboru DRP na 2021 r. przedmiotowy okres będzie się rozpoczynał w dniu 1 listopada 2019 r. i kończył w dniu 31 października 2020 r.; analogicznie w kolejnych latach).

Podmioty zainteresowane pełnieniem funkcji DRP zobowiązane będą do przesłania do NBP deklaracji w sprawie zamiaru kandydowania do pełnienia funkcji DRP, jednakże wyłącznie w przypadku gdy nie dokonały tego kroku w ramach poprzednich okresów oceny (licząc od okresu trwającego od początku listopada 2018 r. do końca października 2019 r.). Oznacza to, iż banki, które złożyły ww. deklarację w 2019 r. lub złożą ją w następnych latach nie są (nie będą) zobowiązane do jej ponownego przekazywania.

W przypadku rezygnacji z ubiegania się o otrzymanie statusu DRP, podmioty które złożyły przedmiotowe deklaracje w NBP w 2019 r. lub złożą je w następnych latach zobligowane są (będą) do poinformowania NBP o tym fakcie, poprzez złożenie w banku centralnym oświadczenia w tej sprawie.

W obu wymienionych przypadkach, tj. zarówno w sytuacji zainteresowania uzyskaniem statusu DRP, jak i rezygnacji z chęci ubiegania się o pełnienie wspomnianej funkcji, odpowiednie informacje będą musiały zostać przekazane do NBP najpóźniej do końca października roku poprzedzającego odpowiedni okres pełnienia funkcji DRP.

Korespondencja w niniejszej sprawie powinna być kierowana na adres:

Narodowy Bank Polski
Departament Operacji Krajowych
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa
z dopiskiem „Kandydat do pełnienia funkcji Dealera Rynku Pieniężnego”

Kandydatami do pełnienia funkcji DRP mogą być wyłącznie uczestnicy fixingu stawki referencyjnej POLONIA. Podmioty niespełniające wspomnianego warunku, zobowiązane będą do dołączenia do grona panelistów wspomnianego indeksu przed złożeniem deklaracji w sprawie zamiaru kandydowania do pełnienia funkcji DRP (wzór Deklaracji przystąpienia do Fixingu Stawki Referencyjnej POLONIA stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu Fixingu Stawki Referencyjnej POLONIA). 

O powierzeniu kandydatowi funkcji DRP w danym roku decydować będzie jego miejsce uzyskane w łącznym rankingu, sporządzanym na podstawie przedstawionych wyżej kryteriów wyboru i reprezentującym odpowiedni okres oceny aktywności.

Miejsce w łącznym rankingu ustalane będzie poprzez wyznaczenie średniej z miejsc uzyskanych w ramach poszczególnych kryteriów (przy zastosowaniu równych wag).

Pełnienie funkcji DRP będzie proponowane kandydatom, którzy uzyskają w danym okresie oceny najwyższe pozycje w rankingu łącznym.

Liczba podmiotów uprawnionych do otrzymania w danym okresie statusu DRP może podlegać zmianom, a w szczególności nie musi odpowiadać liczebności grupy jaka ustalona została w odniesieniu do 2020 r.

Informacje o miejscu uzyskanym w rankingu podmiotów kandydujących, a także o decyzji NBP dotyczącej powierzenia funkcji DRP będą udostępniane na stronie internetowej NBP (sekcja: Analitycy – Dealerzy Rynku Pieniężnego; https://nbp.pl/analitycy-i-banki/dealerzy-rynku-pienieznego/), a także za pośrednictwem wybranych serwisów informacyjnych (m.in. Thomson Reuters; RIC: NBPV), w terminie do końca listopada roku poprzedzającego okres pełnienia funkcji DRP.

Z podmiotami wybranymi do pełnienia w danym roku funkcji DRP, które w roku poprzedzającym nie pełniły tej funkcji, NBP będzie zawierał odpowiednie umowy (na okres roczny). Ich podpisywanie następować będzie nie później niż do dnia 15 grudnia roku poprzedzającego okres na jaki podmiot został wybrany do pełnienia funkcji DRP.

W przypadku podmiotów wybranych do pełnienia w danym roku funkcji DRP oraz posiadających ten status w roku poprzedzającym, wskazany wyżej krok nie będzie wymagany. Dotychczasowa umowa będzie podlegać przedłużeniu, o czym NBP będzie pisemnie zawiadamiał podmiot spełniający powyższy warunek przynajmniej z 14-dniowym wyprzedzeniem przed upływem bieżącego okresu obowiązywania umowy.

Do pobrania