Nagrody za najlepsze prace doktorskie i habilitacyjne z zakresu nauk ekonomicznych już przyznane

VII edycja Konkursu o Nagrodę Prezesa NBP za najlepszą pracę doktorską i habilitacyjną z zakresu nauk ekonomicznych została rozstrzygnięta.

Celem konkursu jest rozwijanie polskiej myśli ekonomicznej oraz zwiększanie zainteresowania środowiska akademickiego tematyką makroekonomii oraz finansów, a w szczególności polityki pieniężnej i rynków finansowych.

W konkursie mogli wziąć udział autorzy prac doktorskich i habilitacyjnych z zakresu nauk ekonomicznych, którzy uzyskali stopień naukowy doktora lub doktora habilitowanego od 1.01.2018 r. do 31.12.2019 r. Zgłoszenia do konkursu można było przesyłać od 15 czerwca do 17 lipca 2020 r.

Skład kapituły konkursu:

 • Prof. dr hab. Alojzy Z. Nowak – przewodniczący kapituły,
 • 22 listopada 2018 r. zakończyła się VI edycja Konkursu o Nagrodę Prezesa Narodowego Banku Polskiego za najlepszą pracę doktorską i habilitacyjną z zakresu nauk ekonomicznych.
 • Celem konkursów jest rozwijanie polskiej myśli ekonomicznej oraz zwiększanie zainteresowania środowiska akademickiego tematyką makroekonomii oraz finansów, a w szczególności polityki pieniężnej i rynków finansowych.
 • Zgłoszeń do konkursu można było dokonać od 9 kwietnia do 30 czerwca 2018 roku. Przyjmowane były prace, na podstawie których autorzy uzyskali stopień naukowy doktora lub doktora habilitowanego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w okresie dwóch lat kalendarzowych poprzedzających datę ogłoszenia Konkursu, tj. w okresie między 1.01.2016 r. a 31.12.2017 r.
 • Decyzją Kapituły Konkursu, w skład której weszli przedstawiciele świata akademickiego, po przeanalizowaniu ocen oraz po dyskusji i przy uwzględnieniu zapisów regulaminu Konkursu, postanowiono nie przyznawać nagrody głównej za najlepszą pracę doktorską oraz za najlepszą pracę habilitacyjną.
 • Nagrody za najlepszą pracę doktorską zostały przyznane:
 • wyróżnienie za pracę pt. Model organizacji nadzoru bankowego w Polsce, obronioną na Politechnice Warszawskiej,
 • wyróżnienie za pracę pt. Analiza skuteczności narzędzi resolution w warunkach kryzysu systemowego, obronioną w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie
 • wyróżnienie za pracę pt. Regulacje makroostrożnościowe. Wpływ stabilności finansowej na stabilizowanie gospodarki, obronioną w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie
 • wyróżnienie za pracę pt. Skutki wzrostu podaży pieniądza z perspektywy efektu Cantillona, obronioną na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
 • wyróżnienie za pracę pt. Rola listów zastawnych w zwiększaniu stabilności polskiego systemu finansowego, obronioną na Uniwersytecie Gdańskim,
 • wyróżnienie za pracę pt. Determinanty synchronizacji cykli koniunkturalnych w krajach Unii Europejskiej, obronioną na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.
 • Nagrody za najlepszą pracę habilitacyjną zostały przyznane:
 • druga nagroda za pracę pt. Optymalna polityka fiskalna w gospodarce otwartej w świetle teorii endogenicznego wzrostu gospodarczego. Stopień naukowy został nadany przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.
 • I wyróżnienie za pracę pt. Mechanizmy sprzężeń zwrotnych a równowaga i dynamika systemu ekonomicznego. Stopień naukowy został nadany przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie.
 • II wyróżnienie za pracę pt. Polityka makroekonomiczna w cyklu koniunkturalnym oraz znaczenie frykcji finansowych. Stopień naukowy został nadany przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie.
 • III wyróżnienie za pracę pt. Procykliczność działalności bankowej. Stopień naukowy został nadany przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie.
 • VI edycja Konkursu o Nagrodę Prezesa Narodowego Banku Polskiego za najlepszą pracę doktorską i habilitacyjną z zakresu nauk ekonomicznych objęta została Patronatem Honorowym Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Patronatem Honorowym Prezesa Polskiej Akademii Nauk.
 • Prof. dr hab. Jerzy Żyżyński – członek kapituły,
 • Dr hab. Grażyna Ancyparowicz, prof. GWSH – członek kapituły,
 • Dr hab. Feliks Grądalski, prof. SGH – członek kapituły,
 • Dr hab. Eryk Łon, prof. UEP – członek kapituły.

Nagrody za najlepsze prace doktorskie

Kapituła konkursu nie przyznała nagrody głównej. Kapituła zdecydowała o przyznaniu dwóch nagród ex aequo drugiego stopnia oraz trzech wyróżnień.

 • Nagroda II stopnia w wysokości 20 000 zł dla dr. Marcina Jana Flotyńskiego za pracę pt. Wpływ makroostrożnościowej regulacji płynności długoterminowej na stabilność banków komercyjnych w Polsce obronioną na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu na Wydziale Ekonomii, pod kierunkiem naukowym prof. dr hab. Wiesławy Przybylskiej-Kapuścińskiej.
 • Nagroda II stopnia w wysokości 20 000 zł dla dr. Jakuba Janusa za pracę pt. Strategie wychodzenia głównych banków centralnych z niekonwencjonalnej polityki pieniężnej obronioną na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, pod kierunkiem naukowym prof. dr. hab. Andrzeja Wojtyny.
 • Wyróżnienie w wysokości 10 000 zł dla dr. Macieja Albinowskiego za pracę pt. System płatniczy a pośrednictwo finansowe: czy depozyty bieżące to odpowiednie źródło finansowania ryzykownych aktywów obronioną w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w Kolegium Analiz Ekonomicznych, pod kierunkiem naukowym dr. hab. Andrzeja Rzońcy, prof. SGH.
 • Wyróżnienie w wysokości 10 000 zł dla dr Katarzyny Barczuk-Grędzińskiej za pracę pt. Czytelność Ogólnych Warunków Ubezpieczenia – teoria i zastosowanie w praktyce ubezpieczeniowej obronioną na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów, pod kierunkiem naukowym prof. dr hab. Wandy Ronki-Chmielowiec.
 • Wyróżnienie w wysokości 10 000 zł dla dr Anny Kozłowskiej za pracę pt. Wspieranie stabilności finansowej za pomocą antycyklicznych rozwiązań w regulacjach bankowych obronioną w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w Kolegium Zarządzania i Finansów, pod kierunkiem naukowym prof. dr hab. Małgorzaty Iwanicz-Drozdowskiej.

Nagrody za najlepsze prace habilitacyjne

Decyzją kapituły konkursu nagroda główna nie została przyznana. Kapituła przyznała jedną nagrodę drugiego stopnia i trzy wyróżnienia.

 • Nagroda II stopnia w wysokości 40 000 zł dla dr hab. Anny Moździerz za pracę pt. Paradygmat deficytów bliźniaczych a doświadczenia krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Stopień naukowy został nadany przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie na Wydziale Finansów i Prawa w Katedrze Finansów.
 • Wyróżnienie w wysokości 20 000 zł dla dr. hab. Bartosza Kurka za pracę pt. Zawartość informacyjna transakcji pakietowych akcjami na przykładzie rynku głównego Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Stopień naukowy został nadany przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie na Wydziale Finansów i Prawa.
 • Wyróżnienie w wysokości 20 000 zł dla dr hab. Moniki Klimontowicz za pracę pt. Innowacyjność banków komercyjnych w Polsce – ujęcie modelowe. Stopień naukowy został nadany przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach w Kolegium Finansów w Katedrze Bankowości i Rynków Finansowych.
 • Wyróżnienie w wysokości 20 000 zł dla dr hab. Beaty Sadowskiej za pracę pt. Rachunkowość podmiotów gospodarki komunalnej i perspektywy ekonomii zrównoważonego rozwoju. Stopień naukowy został nadany przez Uniwersytet Szczeciński na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług.