VII edycja Konkursu o Nagrodę Prezesa NBP za najlepszą pracę doktorską i habilitacyjną z zakresu nauk ekonomicznych – wyniki Konkursu

VII edycja Konkursu o Nagrodę Prezesa NBP za najlepszą pracę doktorską i habilitacyjną z zakresu nauk ekonomicznych została rozstrzygnięta.

Celem konkursu jest rozwijanie polskiej myśli ekonomicznej oraz zwiększanie zainteresowania środowiska akademickiego tematyką makroekonomii oraz finansów, a w szczególności polityki pieniężnej i rynków finansowych.

W konkursie mogli wziąć udział autorzy prac doktorskich i habilitacyjnych z zakresu nauk ekonomicznych, którzy uzyskali stopień naukowy doktora lub doktora habilitowanego od 1.01.2018 r. do 31.12.2019 r. Zgłoszenia do konkursu można było przesyłać od 15 czerwca do 17 lipca 2020 r.

Skład kapituły konkursu:

 • Prof. dr hab. Alojzy Z. Nowak – przewodniczący kapituły,
 • Prof. dr hab. Jerzy Nowakowski – członek kapituły,
 • Prof. dr hab. Jerzy Żyżyński – członek kapituły,
 • Dr hab. Grażyna Ancyparowicz, prof. GWSH – członek kapituły,
 • Dr hab. Feliks Grądalski, prof. SGH – członek kapituły,
 • Dr hab. Eryk Łon, prof. UEP – członek kapituły.

Nagrody za najlepsze prace doktorskie

Kapituła konkursu nie przyznała nagrody głównej. Kapituła zdecydowała o przyznaniu dwóch nagród ex aequo drugiego stopnia oraz trzech wyróżnień.

 • Nagroda II stopnia w wysokości 20 000 zł dla dr. Marcina Jana Flotyńskiego za pracę pt. Wpływ makroostrożnościowej regulacji płynności długoterminowej na stabilność banków komercyjnych w Polsce obronioną na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu na Wydziale Ekonomii, pod kierunkiem naukowym prof. dr hab. Wiesławy Przybylskiej-Kapuścińskiej.
 • Nagroda II stopnia w wysokości 20 000 zł dla dr. Jakuba Janusa za pracę pt. Strategie wychodzenia głównych banków centralnych z niekonwencjonalnej polityki pieniężnej obronioną na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, pod kierunkiem naukowym prof. dr. hab. Andrzeja Wojtyny.
 • Wyróżnienie w wysokości 10 000 zł dla dr. Macieja Albinowskiego za pracę pt. System płatniczy a pośrednictwo finansowe: czy depozyty bieżące to odpowiednie źródło finansowania ryzykownych aktywów obronioną w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w Kolegium Analiz Ekonomicznych, pod kierunkiem naukowym dr. hab. Andrzeja Rzońcy, prof. SGH.
 • Wyróżnienie w wysokości 10 000 zł dla dr Katarzyny Barczuk-Grędzińskiej za pracę pt. Czytelność Ogólnych Warunków Ubezpieczenia – teoria i zastosowanie w praktyce ubezpieczeniowej obronioną na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów, pod kierunkiem naukowym prof. dr hab. Wandy Ronki-Chmielowiec.
 • Wyróżnienie w wysokości 10 000 zł dla dr Anny Kozłowskiej za pracę pt. Wspieranie stabilności finansowej za pomocą antycyklicznych rozwiązań w regulacjach bankowych obronioną w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w Kolegium Zarządzania i Finansów, pod kierunkiem naukowym prof. dr hab. Małgorzaty Iwanicz-Drozdowskiej.

Nagrody za najlepsze prace habilitacyjne

Decyzją kapituły konkursu nagroda główna nie została przyznana. Kapituła przyznała jedną nagrodę drugiego stopnia i trzy wyróżnienia.

 • Nagroda II stopnia w wysokości 40 000 zł dla dr hab. Anny Moździerz za pracę pt. Paradygmat deficytów bliźniaczych a doświadczenia krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Stopień naukowy został nadany przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie na Wydziale Finansów i Prawa w Katedrze Finansów.
 • Wyróżnienie w wysokości 20 000 zł dla dr. hab. Bartosza Kurka za pracę pt. Zawartość informacyjna transakcji pakietowych akcjami na przykładzie rynku głównego Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Stopień naukowy został nadany przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie na Wydziale Finansów i Prawa.
 • Wyróżnienie w wysokości 20 000 zł dla dr hab. Moniki Klimontowicz za pracę pt. Innowacyjność banków komercyjnych w Polsce – ujęcie modelowe. Stopień naukowy został nadany przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach w Kolegium Finansów w Katedrze Bankowości i Rynków Finansowych.
 • Wyróżnienie w wysokości 20 000 zł dla dr hab. Beaty Sadowskiej za pracę pt. Rachunkowość podmiotów gospodarki komunalnej i perspektywy ekonomii zrównoważonego rozwoju. Stopień naukowy został nadany przez Uniwersytet Szczeciński na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług.