Wyniki kwartalnej ankiety NBP nt. sytuacji na rynku kredytowym

Banki w III kwartale 2023 r. zaostrzyły politykę kredytową w większości segmentów kredytów. Głównymi przyczynami tego zaostrzenia były: pogorszenie jakości portfela kredytowego i pogorszenie się perspektyw makroekonomicznych.

Zmianom polityki kredytowej towarzyszył spadek popytu na większość rodzajów kredytów, z wyjątkiem kredytów mieszkaniowych i krótkoterminowych kredytów dla dużych przedsiębiorstw.

W dniu 6 listopada 2023 r. Narodowy Bank Polski opublikował kwartalną informację pt. „Sytuacja na rynku kredytowym – wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych”. W materiale omówione zostały zmiany w polityce kredytowej banków i popycie na kredyty, które zaobserwowano w III kwartale oraz przewidywania banków na IV kwartał 2023 r.

W III kwartale 2023 r. ankietowane banki nie zmieniły istotnie kryteriów udzielania kredytów wobec dużych przedsiębiorstw oraz zaostrzyły je wobec małych i średnich przedsiębiorstw (MSP), co uzasadniały pogorszeniem się jakości portfela kredytowego. Jednocześnie banki zwiększyły wymagania dotyczące zabezpieczenia spłaty kredytu. Spadek zapotrzebowania na finansowanie inwestycji i zaostrzenie kryteriów udzielania kredytów osłabiły popyt w większości segmentów rynku kredytów dla przedsiębiorstw. Nieznacznie wzrosło jedynie zapotrzebowanie na krótkoterminowe kredyty dla dużych przedsiębiorstw.

Banki w III kwartale 2023 r. kontynuowały zacieśnianie kryteriów udzielania kredytów mieszkaniowych, do czego motywowały je m.in. pogorszenie się perspektyw makroekonomicznych i jakości portfela kredytów mieszkaniowych oraz polityka pieniężna NBP. Banki zachowały dotychczasowe warunki udzielania kredytów oraz zaobserwowały wzrost popytu na kredyt mieszkaniowy uzasadniany głównie uruchomieniem programu Bezpieczny Kredyt 2%.

W opinii banków dalsze zaostrzanie polityki kredytowej w III kwartale 2023 r. w segmencie kredytów konsumpcyjnych wynikało z pogorszenia się jakości portfela kredytowego i perspektyw makroekonomicznych. Banki zmieniły niektóre warunki udzielania kredytów, w tym podwyższyły marże na kredyty obarczone podwyższonym ryzykiem, ale również złagodziły wymagania co do zabezpieczenia spłaty kredytu.

Na IV kwartał 2023 r. banki zapowiadają utrzymanie dotychczasowych kryteriów udzielania kredytów dla przedsiębiorstw i zaostrzenia ich w przypadku kredytów mieszkaniowych i konsumpcyjnych. Jednocześnie banki oczekują wzrostu popytu na kredyty dla dużych przedsiębiorstw oraz kredyty mieszkaniowe i konsumpcyjne, a spadku popytu na kredyty dla MSP.

Sytuacja na rynku kredytowym, IV kwartał 2023 r.