Wyniki kwartalnej ankiety NBP nt. sytuacji na rynku kredytowym

W I kwartale 2021 r. banki bardziej optymistycznie postrzegały sytuację na rynku kredytów dla gospodarstw domowych niż dla przedsiębiorstw. Złagodziły kryteria udzielania kredytów mieszkaniowych i konsumpcyjnych, natomiast nieznacznie je zaostrzyły wobec dużych przedsiębiorstw i pozostawiały niezmienione w przypadku sektora MSP. Na kształtowanie się polityki kredytowej banków wpływ wywarły pozytywne oczekiwania co do ogólnej sytuacji gospodarczej w kraju oraz wzrost presji konkurencyjnej. Z drugiej strony utrzymywanie się ograniczeń i ryzyka dalszego pogorszenia się stanu branż szczególnie narażonych na skutki pandemii COVID-19 oddziaływały w kierunku utrzymywania większej restrykcyjności. Uwarunkowania te znalazły swe odzwierciedlenie we wzroście popytu na kredyt ze strony gospodarstw oraz umiarkowanym spadku w przypadku przedsiębiorstw. Uwagę zwraca znaczne zróżnicowanie zarówno co do kierunków zmian kryteriów udzielania kredytu, jak i odczuwanego na niego popytu ze strony sektora MSP.

W dniu 4 maja 2021 r. Narodowy Bank Polski opublikował kwartalną informację pt. „Sytuacja na rynku kredytowym – wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych”. W materiale omówione zostały zmiany w polityce kredytowej banków i popycie na kredyty, które zaobserwowano w I kwartale 2021 r., oraz przewidywania banków na II kwartał 2021 r. Informacja została przygotowana na podstawie ankiety, którą na początku kwietnia 2021 r. wypełniły 23 banki o łącznym udziale w rynku kredytowym wynoszącym 88%.

W I kwartale 2021 r. ankietowane banki nieznacznie zaostrzyły kryteria udzielania kredytów dla dużych przedsiębiorstw oraz w zróżnicowany sposób zmieniły wobec sektora MSP. Jednocześnie lekko obniżyły warunki cenowe, choć podniosły marżę dla kredytów o podwyższonym ryzyku. Banki zanotowały osłabienie popytu ze strony dużych przedsiębiorstw i niewielkie jego zmiany ze strony sektora MSP, na co wpływ miało zaostrzenie polityki kredytowej banków i wykorzystanie własnych środków, ale jednocześnie wzrost zapotrzebowania na finasowanie fuzji i przejęć oraz restrukturyzacji długu.

Banki złagodziły kryteria udzielania kredytów mieszkaniowych i jednocześnie obniżyły marżę kredytową i wymagany udział własny, a z drugiej strony podniosły marżę dla kredytów o podwyższonym ryzyku. W I kwartale 2021 r. banki zaobserwowały istotny wzrost popytu na kredyty mieszkaniowe, co uznały za efekt bardziej optymistycznego postrzegania przez kredytobiorców sytuacji gospodarczej, sytuacji na rynku mieszkaniowym oraz złagodzenia polityki kredytowej.

Podobnie jak w poprzednim okresie, w I kwartale 2021 r. banki złagodziły kryteria udzielania kredytów konsumpcyjnych, przy zróżnicowaniu polityki kredytowej poszczególnych instytucji. Banki zwiększyły maksymalną kwotę kredytu i obniżyły koszty pozaodsetkowe, ale jednocześnie podniosły marżę kredytową. Zaobserwowany wzrost popytu wynikał ze złagodzenia kryteriów i warunków udzielania kredytu i wzrostu zapotrzebowania na finasowanie zakupu dóbr trwałego użytku.

Na II kwartał 2021 r. banki deklarują łagodzenie kryteriów udzielania kredytów mieszkaniowych, konsumpcyjnych i dla sektora MSP oraz utrzymanie dotychczasowej polityki kredytowej wobec dużych przedsiębiorstw, a także oczekują wzrostu popytu na wszystkie rodzaje kredytu.