Wyniki kwartalnej ankiety NBP nt. sytuacji na rynku kredytowym

Pogorszenie się perspektyw makroekonomicznych i wzrost udziału kredytów zagrożonych w portfelu kredytowym skłoniły banki do zaostrzenia polityki kredytowej w I kwartale 2023 r. w segmencie kredytów dla przedsiębiorstw i konsumpcyjnych. Spadek popytu we wcześniejszych kwartałach i obniżenie przez UKNF zaleceń co do wyznaczania zdolności kredytowej przyczyniły się natomiast do złagodzenia kryteriów udzielania kredytów mieszkaniowych. Towarzyszył temu znaczny wzrost popytu na kredyt w tym segmencie rynku.

W dniu 4 maja 2023 r. Narodowy Bank Polski opublikował kwartalną informację pt. „Sytuacja na rynku kredytowym – wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych”. W materiale omówione zostały zmiany w polityce kredytowej banków i popycie na kredyty, które zaobserwowano w I kwartale oraz przewidywania banków na II kwartał 2023 r.

W I kwartale 2023 r. ankietowane banki nie zmieniły kryteriów udzielania kredytów wobec dużych przedsiębiorstw oraz zaostrzyły je wobec małych i średnich przedsiębiorstw (MSP). Jednocześnie banki nie zmieniły istotnie warunków kredytowania. Spadek zapotrzebowania na finansowanie inwestycji osłabił popyt na kredyty długoterminowe. Zapotrzebowanie na finansowanie krótkoterminowe nie zmieniło się natomiast istotnie.

Po blisko dwuletnim okresie zacieśniania polityki kredytowej w I kwartale 2023 r. banki złagodziły kryteria udzielania kredytów mieszkaniowych. Motywowały to m.in. wcześniejszym spadkiem popytu na kredyt i złagodzeniem zaleceń UKNF co do wyznaczania zdolności kredytowej. Jednocześnie banki podniosły marże na kredyty obarczone podwyższonym ryzykiem i pozostałe kredyty. Zdecydowana większość banków zaobserwowała wzrost popytu na kredyt.

W opinii banków kontynuacja zaostrzania polityki kredytowej w I kwartale 2023 r. w segmencie kredytów konsumpcyjnych wynikała z pogorszenia się prognoz sytuacji gospodarczej i wzrostu udziału kredytów zagrożonych w portfelu kredytowym. Z wyjątkiem podniesienia marży kredytowej banki nie zmieniły istotnie warunków  kredytowania. Nie zaobserwowały również istotnych zmian  popytu na kredyty konsumpcyjne.

Na II kwartał 2023 r. banki zapowiadają zaostrzenie kryteriów udzielania wszystkich rodzajów kredytów oraz oczekują dalszego spadku popytu na długoterminowe kredyty dla przedsiębiorstw, jak również dalszego wzrostu popytu na kredyty mieszkaniowe, konsumpcyjne i krótkoterminowe dla dużych przedsiębiorstw.

Dedykowana strona: Sytuacja na rynku kredytowym