Wyniki kwartalnej ankiety NBP nt. sytuacji na rynku kredytowym

W dniu 6 lutego 2023 r. Narodowy Bank Polski opublikował kwartalną informację pt. „Sytuacja na rynku kredytowym – wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych”. W materiale omówione zostały zmiany w polityce kredytowej banków i popycie na kredyty w IV kwartale oraz przewidywania banków na I kwartał 2023 r.

W IV kwartale 2022 r. ankietowane banki zaostrzyły kryteria udzielania kredytów dla małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) oraz nie zmieniły wobec dużych przedsiębiorstw. Zapotrzebowanie na finasowanie zapasów i kapitału obrotowego pozytywnie wpłynęło na popyt na kredyty krótkoterminowe dla dużych przedsiębiorstw. Natomiast popyt na kredyty inwestycyjne znacznie się zmniejszył, zarówno w przypadku dużych przedsiębiorstw, jak i MSP.

Banki nie zmieniły istotnie kryteriów udzielania kredytów mieszkaniowych w IV kwartale 2022 r. Motywowały to m.in. spadkiem popytu na kredyt i prognozami dotyczącymi sytuacji na rynku mieszkaniowym. Ponadto nieznacznie zaostrzyły niektóre warunki udzielania kredytów. Banki ponownie zaobserwowały spadek popytu na kredyt, co w ich opinii było następstwem m.in. pogorszenia się sytuacji gospodarstw domowych i zmian w wydatkach.

W opinii banków ponowne zaostrzenie polityki kredytowej w IV kwartale 2022 r. w segmencie kredytów konsumpcyjnych wynikało z pogorszenia się prognoz sytuacji gospodarczej. Banki zaostrzyły również większość warunków kredytowania, w tym m.in. podniosły marżę kredytową i marżę na kredyty obarczone podwyższonym ryzykiem. Obserwowany dalszy spadek popytu wynikał głównie z pogorszenia się sytuacji gospodarstw domowych.

W I kwartale 2023 r. ankietowane podmioty przewidują dalsze zaostrzanie kryteriów udzielania kredytów konsumpcyjnych i dla MSP oraz brak zmian polityki kredytowej w przypadku pozostałych rodzajów kredytów. Banki spodziewają się ponadto kontynuacji spadkowych tendencji w zakresie popytu na kredyty konsumpcyjne oraz długoterminowe dla przedsiębiorstw i wzrostu – w przypadku kredytów krótkoterminowych dla dużych przedsiębiorstw. W przypadku pozostałych segmentów rynku kredytowego spodziewają się stabilizacji popytu.

Sytuacja na rynku kredytowym, I kwartał 2023 r.