XXI edycja Konkursu na pracę pisemną dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Narodowy Bank Polski po raz dwudziesty pierwszy zaprasza uczniów wszystkich szkół podstawowych i ponadpodstawowych w Polsce do udziału w Konkursie na pracę pisemną.

Uczestnicy konkursu

Konkurs jest organizowany w dwóch kategoriach wiekowych. Pierwszą grupę stanowią uczniowie VII i VIII klas szkół podstawowych, a drugą uczniowie szkół ponadpodstawowych (średnich, z wyłączeniem szkół dla dorosłych).

Tematy prac konkursowych

  • dla uczniów VII i VIII klasy szkół podstawowych:

Czy uważasz, że Mikołaj Kopernik miałby szansę na nagrodę w dziedzinie ekonomii? Przeanalizuj jego dokonania, poszukaj argumentów za i przeciw.

  • dla uczniów szkół ponadpodstawowych (średnich):

Jaki element dorobku naukowego Mikołaja Kopernika w dziedzinie ekonomii jest najbardziej znany? Czy jest on dostrzegany i obecny w innych sferach aktywności człowieka (kulturze, nauce, rozrywce, rozwoju technologii)?

Wymagania konkursowe

Prace konkursowe powinny być przygotowane w języku polskim, o objętości nie mniejszej niż 5 stron i nie większej niż 10 stron formatu A4. Prace mogą zawierać elementy graficzne takie jak zdjęcia czy wykresy. Do prac należy załączyć bibliografię. Więcej szczegółów dotyczących zasad konkursowych znajduje się w regulaminie.

Nagrody dla zwycięzców

W obu kategoriach wiekowych zostaną przyznane po trzy nagrody główne i po trzy wyróżnienia:

I miejsce – 4000 zł,

II miejsce – 3500 zł,

III miejsce – 3000 zł,

wyróżnienie – 1500 zł.

Gratyfikację za wsparcie merytoryczne otrzymają również nauczyciele-opiekunowie nagrodzonych uczniów.

Termin nadsyłania prac

Prace konkursowe (z wymaganymi załącznikami określonymi w regulaminie) należy przesyłać do 10 października 2023 r. (do końca dnia) wyłącznie za pośrednictwem formularza elektronicznego.

Wymagane załączniki:

Załącznik nr 1a – recenzja pracy konkursowej napisana przez nauczyciela-opiekuna merytorycznego,

Załącznik nr 1b – oświadczenie nauczyciela-opiekuna merytorycznego,

Załącznik nr 2 – oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego niepełnoletniego uczestnika konkursu.

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem konkursu.

Załącznik nr 3 (określony w regulaminie) dotyczący wypłaty nagród pieniężnych zostanie przesłany wyłącznie laureatom i ich opiekunom merytorycznym drogą mailową.

Rozstrzygnięcie i ogłoszenie wyników konkursu

Laureatów wyłoni Kapituła konkursowa na przełomie listopada i grudnia 2023 r. Laureaci i ich opiekunowie merytoryczni zostaną powiadomieni o tym fakcie drogą mailową lub telefonicznie. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej NBP – www.nbp.pl i/lub w kanałach NBP w mediach społecznościowych.

Konkurs odbywa się pod honorowym patronatem Ministerstwa Edukacji i Nauki. Partnerem konkursu jest firma Plagiat.pl, dzięki której wszystkie prace zostaną sprawdzone w Internetowym Systemie Antyplagiatowym Plagiat.pl w celu wykluczenia naruszenia praw autorskich i nieuprawnionego wykorzystywania cudzej własności intelektualnej.

Kontakt:

Departament Edukacji i Wydawnictw

e-mail: mlodziez@nbp.pl

tel. 22 185 14 50

Do pobrania:

Plakat konkursu:

Patronat honorowy:

Partner: