Aktualizacja Polityki sprawowania przez Narodowy Bank Polski nadzoru systemowego w zakresie systemu płatniczego

24 października 2019 r. Zarząd NBP przyjął zaktualizowany dokument pt. „Polityka sprawowania przez Narodowy Bank Polski nadzoru systemowego w zakresie systemu płatniczego”.

Aktualizacja „Polityki” to odpowiedź Narodowego Banku Polskiego na pojawiające się wyzwania w obszarze bezpieczeństwa infrastruktury płatniczej. Zmiany polegają na wprowadzeniu dodatkowych narzędzi nadzorczych służących do oceny odporności cybernetycznej, w stosunku do nadzorowanych systemów płatności.

Kluczową zmianą jest wprowadzenie Wymagań nadzorczych w zakresie odporności cybernetycznej dla infrastruktur rynku finansowego (ang. CROE – Cyber resilience oversight expectations for financial market infrastructures, EBC, grudzień 2018 r.), które stanowią metodologię do Wytycznych w zakresie bezpieczeństwa infrastruktury rynków finansowych w cyberprzestrzeni (ang. Guidance on cyber resilience in financial market infrastructures, CPMI-IOSCO, czerwiec 2016 r.), funkcjonujących w polityce nadzorczej NBP od 2017 r.

CROE stanowi zatem zbiór wymagań nadzorczych opracowanych przez Europejski Bank Centralny, w oparciu o uznane standardy międzynarodowe dotyczące problematyki cyberbezpieczeństwa, jako istotnego zagadnienia, które powinno być oceniane i uwzględniane w działaniach nadzorczych banków centralnych.

Plik do pobrania: