Informacja w sprawie wysokości wynagrodzeń w NBP

W związku z pojawiającymi się w mediach nieprawdziwymi informacjami i insynuacjami dotyczącymi zasad wynagradzania pracowników Narodowego Banku Polskiego, informujemy, że NBP jako instytucja zaufania publicznego przekazuje każdego roku w sprawozdaniu rocznym, do wiadomości publicznej, wysokość wynagrodzeń pracowników NBP.

Pojawiające się w mediach informacje o zarobkach niektórych pracowników NBP, na przykład w wysokości 65 tys. zł brutto miesięcznie, są nieprawdziwe.

Wynagrodzenie pracowników NBP jest ustalane adekwatnie do zajmowanego stanowiska, z uwzględnieniem poziomu płac w sektorze bankowym (art. 66 ustawy o NBP), na podstawie obowiązującego od 2010 roku regulaminu wynagradzania pracowników NBP. Regulamin został zatwierdzony przez Zarząd NBP w 2010 roku (za kadencji Prezesa M. Belki) i co do zasady nie uległ zmianie.

NBP posiada osobowość prawną i jest osobą prawną odrębną od Skarbu Państwa, a także niezależną od innych organów państwa. NBP nie jest jednostką sektora finansów publicznych w rozumieniu art. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077). Środki finansowe NBP nie pochodzą z budżetu państwa, lecz są wynikiem własnej gospodarki finansowej banku centralnego, a w przypadku osiągnięcia zysku przez NBP, 95 proc. rocznego zysku podlega odprowadzeniu do budżetu państwa (art. 69 ust. 4 ustawy o Narodowym Banku Polskim).

W latach 2004-2017 Narodowy Bank Polski wpłacił do budżetu państwa łącznie 48 036,5 mln zł.

Informacje dotyczące działalności NBP, w tym kosztów jego funkcjonowania, można znaleźć w publikowanym corocznie, zaopiniowanym przez niezależnego biegłego rewidenta, Sprawozdaniu z działalności NBP, które jest dostępne na stronie internetowej NBP.

Sprostowanie do Gazety Wyborczej 

Informacja dla portalu tvn24.pl