Narodowy Bank Polski przedłużył umowę o linii swapowej dla Narodowego Banku Ukrainy

Wsparcie dla Ukrainy ze strony Narodowego Banku Polskiego – biorąc pod uwagę nadzwyczajne okoliczności związane z trwającą agresją Rosji na Ukrainę, Narodowy Bank Polski zdecydował o przedłużeniu umowy o linii swapowej na parze walutowej UAH/USD, zawartej pomiędzy bankami centralnymi Polski i Ukrainy w marcu 2022 r.

Warunki umowy pozostały niezmienione: maksymalna wielkość transakcji stanowi równowartość 1 mld USD, zaś czas obowiązywania umowy to jeden rok, z możliwością przedłużenia.

Umowa o linii swapowej stanowi istotne wsparcie dla ukraińskiego banku centralnego, a jednocześnie pozwala ograniczyć negatywny wpływ wojny na stabilność systemu finansowego w Polsce i w regionie.

NBP pozostaje w gotowości do podejmowania dalszych działań wspierających Narodowy Bank Ukrainy w nadzwyczaj trudnym dla Ukrainy momencie.


Національний банк Польщі пролонгував лінію валютного свопу для Національного банку України

Підтримка для України від Національного банку Польщі – беручи до уваги надзвичайні обставини, пов’язані з триваючою агресією Росії на Україну, Національний банк Польщі прийняв рішення про пролонгацію договору про лінію валютного свопу на валютній парі UAH/USD, укладеного між центральними банками Польщі та України у березні 2022 р.

Умови договору залишились незмінними: максимальний розмір транзакції становить відповідність 1 млрд. USD, а строк дії договору – один рік з можливістю пролонгації.

Договір про лінію валютного свопу становить значну підтримку для українського центрального банку, а водночас дозволяє обмежити негативний вплив війни на стабільність фінансової системи у Польщі та в регіоні.

НБП залишається у готовності до вжиття подальших заходів для підтримки Національного банку України у цей надзвичайно важкий для України час.