Podaż pieniądza w kwietniu 2021 r.

W kwietniu 2021 r. wartość podaży pieniądza M3 zmniejszyła się o 2,5 mld zł. Do jej spadku przyczynił się głównie spadek depozytów i innych zobowiązań wobec przedsiębiorstw niefinansowych.

Dane opublikowane przez NBP 25 maja 2021 r. wskazują, że na koniec kwietnia 2021 r. wartość podaży pieniądza M3 wyniosła 1 860,0 mld zł i była o 2,5 mld zł niższa niż na koniec marca 2021 r.

W kwietniu 2021 r. wartość zaliczanych do podaży pieniądza M3 depozytów i innych zobowiązań w sektorze przedsiębiorstw spadła o 11,9 mld zł, tj. o 3,1 proc., do poziomu 375,5 mld zł, a w sektorze instytucji samorządowych o 0,1 mld zł, tj. o 0,1 proc., do poziomu 62,8 mld zł. Stan depozytów i innych zobowiązań wobec gospodarstw domowych wzrósł o 4,6 mld zł, tj. o 0,5 proc., i wyniósł 1 002,5 mld zł, natomiast wobec pozostałych instytucji finansowych o 0,8 mld zł, tj. o 1,6 proc., do poziomu 49,0 mld zł.

Zadłużenie gospodarstw domowych wzrosło o 1,3 mld zł, tj. o 0,2 proc., do wysokości 793,8 mld zł, a przedsiębiorstw o 0,8 mld zł, tj. o 0,2 proc., do wysokości 370,5 mld zł. Zadłużenie netto sektora instytucji rządowych szczebla centralnego zmniejszyło się o 5,8 mld zł, tj. o 1,6 proc., do wysokości 360,0 mld zł.