Podaż pieniądza w marcu 2024 r.

W marcu 2024 r. wartość podaży pieniądza M3 zmniejszyła się o 7,3 mld zł. Było to spowodowane głównie spadkiem wartości depozytów i innych zobowiązań wobec sektora pozostałych instytucji finansowych oraz przedsiębiorstw niefinansowych.

Dane opublikowane przez NBP 23 kwietnia 2024 r. wskazują, że na koniec marca 2024 r. wartość podaży pieniądza M3 wyniosła 2 280,8 mld zł i była o 7,3 mld zł niższa niż na koniec lutego 2024 r.

W marcu 2024 r. wartość zaliczanych do podaży pieniądza M3 depozytów i innych zobowiązań w sektorze gospodarstw domowych wzrosła o 7,5 mld zł, tj. 0,6 proc., do poziomu 1 231,0 mld zł. Natomiast w sektorze pozostałych instytucji finansowych spadła o 17,3 mld zł, tj. 22,4 proc., do poziomu 59,8 mld zł, a w sektorze przedsiębiorstw niefinansowych o 8,4 mld zł, tj. 1,7 proc., do poziomu 476,0 mld zł

Zadłużenie sektora przedsiębiorstw niefinansowych wzrosło o 9,7 mld zł, tj. 2,4 proc., do poziomu 412,9 mld zł, natomiast sektora pozostałych instytucji finansowych spadło o 11,5 mld zł, tj. 5,3 proc., do poziomu 205,3 mld zł, a gospodarstw domowych o 2,6 mld zł, tj. 0,3 proc., do poziomu 778,6 mld zł. Zadłużenie netto sektora instytucji rządowych szczebla centralnego zmniejszyło się o 20,8 mld zł, tj. 5,1 proc., do poziomu 387,1 mld zł.