Podstawy przedsiębiorczości: Polityka pieniężna Narodowego Banku Polskiego

Skrócony opis lekcji

Uczeń dowie się, że stopy procentowe, operacje otwartego rynku i rezerwa obowiązkowa to podstawowe narzędzia polityki pieniężnej NBP. Pozna różnice między ekspansywną i restrykcyjną polityką pieniężną. Zapozna się z rodzajami inflacji i ze wzorem, według którego oblicza się stopę inflacji. Dowie się, na czym polega zależność między zmianą stóp procentowych przez NBP a oprocentowaniem kredytów udzielanych przez banki osobom fizycznym i przedsiębiorcom.

Metody i formy pracy

  1. Miniwykład o zadaniach i zakresie działań Prezesa i Zarządu NBP oraz Rady Polityki Pieniężnej
  2. Miniwykład o inflacji i jej rodzajach
  3. Pogadanka nt. stabilności cen
  4. Burza mózgów nt. skutków inflacji

Słowa kluczowe

Narodowy Bank Polski, Prezes i Zarząd NBP, Rada Polityki Pieniężnej, inflacja, deflacja, stopa inflacji, strategia celu inflacyjnego, stabilność cen, stopy procentowe, punkt bazowy, punkt procentowy

Pakiet dydaktyczny do pobrania

Scenariusz lekcji z kartami pracy i materiałami źródłowym

Polityka pieniężna Narodowego Banku Polskiego  – animacja

Materiał: Kompetencje i zakres działań Prezesa NBP, Zarządu NBP i Rady Polityki Pieniężnej

Materiał: Narzędzia i rodzaje polityki pieniężnej prowadzonej prze NBP

Materiał: W jaki sposób zmiany stóp procentowych wpływają na decyzje o poziomie i strukturze wydatków konsumentów i przedsiębiorstw?

Jak obliczyć wskaźnik stopy inflacji?  – infografika

Roczne wskaźniki cen, towarów i usług konsumpcyjnych w Polsce – infografika

Rodzaje inflacji – infografika

Karty pracy – 1/ Narzędzia i rodzaje polityki pieniężnej NBP 2/Inflacja

Do scenariusza dołączono bibliografię i netografię.

Czas: 2 godziny lekcyjne.