Raport o nadzorze systemowym w zakresie polskiego systemu płatniczego za 2021 r.

Zarząd Narodowego Banku Polskiego w dniu 1 grudnia 2022 r. przyjął dokument pt. „Raport o nadzorze systemowym w zakresie polskiego systemu płatniczego w 2021 r.”

Raport jest cyklicznym opracowaniem Narodowego Banku Polskiego. Prezentuje działania podejmowane przez Prezesa NBP w ramach nadzoru systemowego sprawowanego nad systemem płatniczym. Zawiera syntetyczną informację o funkcjonowaniu nadzorowanych elementów systemu płatniczego, tj. systemów płatności, schematów płatniczych, systemów rozliczeń i systemów rozrachunku papierów wartościowych oraz usługi acquiringu świadczonej przez krajowe instytucje płatnicze.

W 2021 r. działania nadzorcze NBP koncentrowały się na weryfikacji prawidłowości funkcjonowania poszczególnych elementów systemu płatniczego. Weryfikacja ta odbywała się w toku prowadzonych postępowań administracyjnych, a także poprzez dokonywanie kompleksowych ocen nadzorowanych systemów i schematów pod kątem zgodności z przepisami prawa oraz ogólnie przyjętymi standardami europejskimi i międzynarodowymi, a także w ramach bieżącej analizy informacji i danych statystycznych pochodzących od operatorów nadzorowanych elementów systemu płatniczego.

W związku ze sprawowanym nadzorem NBP:

  • przeprowadzał ocenę najważniejszego systemu płatności wysokokwotowych w Polsce, tj. SORBNET2, pod kątem zgodności ze standardami cyberodporności (CROE), przyjętymi w 2018 r. przez Europejski Bank Centralny;
  • oceniał dwa systemy płatności, w tym największy system płatności detalicznych Elixir oraz system płatności natychmiastowych BlueCash, w zakresie przestrzegania międzynarodowych zasad dotyczących infrastruktury rynku finansowego (PFMIs);
  • przeprowadzał postępowania administracyjne, które dotyczyły m.in. systemu płatności Elixir, systemu płatności i schematu płatniczego BLIK, systemu rozrachunku papierów wartościowych prowadzonego przez KDPW S.A.;
  • przeprowadzał badania ankietowe dotyczące oceny poziomu cyberodporności wszystkich nadzorowanych systemów płatności detalicznych, tj. prowadzonych przez Krajową Izbę Rozliczeniową S.A., Polski Standard Płatności sp. z o.o., Blue Media S.A. oraz Fiserv Polska S.A.;
  • brał udział w przeprowadzanej przez ESMA ocenie systemowego znaczenia dla krajów UE usług świadczonych przez LCH Ltd. pod kątem ich wpływu na prawidłowy rozrachunek zleceń płatniczych, politykę pieniężną oraz stabilność krajowego systemu finansowego.

Na podstawie zaprezentowanych w raporcie informacji oraz danych statystycznych należy stwierdzić, że w 2021 r.:

  • systemy płatności funkcjonowały prawidłowo, zapewniając bezpieczne i sprawne przeprowadzanie rozliczeń i rozrachunku,
  • schematy płatnicze, systemy rozliczeń i systemy rozrachunku papierów wartościowych oraz usługa acquiringu, świadczona przez krajowe instytucje płatnicze, funkcjonowały stabilnie.

„Raport o nadzorze systemowym w zakresie polskiego systemu płatniczego za 2021 r.” został zaprezentowany na posiedzeniu Komitetu Stabilności Finansowej w formule makroostrożnościowej (KSF-M) w dniu 9 grudnia 2022 r.