Komunikat Komitetu Stabilności Finansowej po posiedzeniu dotyczącym nadzoru makroostrożnościowego nad systemem finansowym w dniu 23 września 2019 r.

Uczestnicy | Postanowienia | Ważne odnośniki

Uczestnicy | Postanowienia | Ważne odnośniki

W posiedzeniu Komitetu Stabilności Finansowej dotyczącym nadzoru makroostrożnościowego (KSF-M), które odbyło się 23 września 2019 r., uczestniczyli:

  • Paweł Szałamacha, Członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego – jako Przewodniczący Komitetu,
  • Piotr Nowak, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów,
  • Jacek Jastrzębski, Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego,
  • Krzysztof Broda, Zastępca Prezesa Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Komitet, wykonując obowiązki ustawowe, podjął uchwałę ws. rekomendacji skierowanej do Ministra Finansów dotyczącej utrzymania wskaźnika bufora antycyklicznego na poziomie 0%, a także zdecydował o przekazaniu Europejskiej Radzie ds. Ryzyka Systemowego (ERRS) informacji o jego aktualnej wysokości oraz wskaźnikach będących podstawą wyznaczenia tego bufora. Przedstawiciel Ministra Finansów zgodził się z rekomendacją i potwierdził brak potrzeby podejmowania działań legislacyjnych w tym zakresie.

Członkowie Komitetu przedyskutowali źródła ryzyka w polskim systemie finansowym i jego otoczeniu wskazane w cyklicznej ankiecie przeprowadzonej wśród instytucji reprezentowanych w KSF. Jako główne źródło ryzyka wskazano trudną sytuację finansową niektórych instytucji kredytowych oraz możliwy efekt zarażania pozostałych uczestników systemu. Ważnym źródłem ryzyka pozostaje w dalszym ciągu portfel walutowych kredytów mieszkaniowych, głównie z uwagi na ryzyko prawne związane z niektórymi umowami o te kredyty. W ocenie Komitetu ewentualny wpływ tego ryzyka może być rozłożony w czasie. Komitet będzie monitorował sytuację w tym zakresie, która zależy przede wszystkim od ukształtowania się linii orzeczniczej krajowych sądów.

Komitet zapoznał się z podsumowaniem bieżących analiz w zakresie tendencji na krajowym rynku nieruchomości mieszkaniowych. W ocenie Komitetu, na obecnym etapie nie ma oznak nadmiernego wzrostu kredytów mieszkaniowych, zwłaszcza biorąc pod uwagę wzrost PKB i wynagrodzeń w gospodarce. Wysoka aktywność na rynku nieruchomości mieszkaniowych oraz wzrost średniej wartości kredytu wskazują jednak na potrzebę zachowania przez banki ostrożności przy ocenie zdolności kredytowej klientów wnioskujących o kredyty mieszkaniowe, w szczególności w celach inwestycyjnych. Komitet będzie kontynuował monitorowanie rynku nieruchomości mieszkaniowych z punktu widzenia źródeł ryzyka systemowego.

Członkowie Komitetu omówili wnioski z analizy ubezpieczeń kredytów mieszkaniowych. Oceniono, że ubezpieczenia takich kredytów nie tworzą ryzyka przenoszenia się problemów pomiędzy sektorem bankowym i ubezpieczeniowym.

Członkowie Komitetu omówili postępy w realizacji reformy wskaźników referencyjnych WIBOR i WIBID. Mając na uwadze obecne zaawansowanie prac oceniono, że ryzyko dla krajowego systemu finansowego związane z zagrożeniem terminowego dostosowania stawek WIBOR do wymogów rozporządzenia BMR1 zmalało z uwagi na uzgodnienie w UE przedłużenia terminu na wspomniane dostosowanie oraz zintensyfikowanie przygotowań przez spółkę GPW Benchmark.

Działając na podstawie art. 39 i 46 ustawy o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym na wniosek Komisji Nadzoru Finansowego Komitet wydał opinie w sprawie utrzymania bądź uchylenia albo zmiany decyzji w sprawie identyfikacji innych instytucji o znaczeniu systemowym (O-SII) oraz nałożeniu bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym na zidentyfikowane instytucje.

Komitet zapoznał się z raportem Międzynarodowego Funduszu Walutowego dotyczącym ram polityki makroostrożnościowej w Polsce i stanowiącym podsumowanie misji MFW przeprowadzonej w latach 2017-18 w ramach programu Financial Sector Assessment Program (FSAP). MFW pozytywnie ocenił prowadzenie polityki makroostrożnościowej w Polsce oraz sformułował rekomendacje w celu dalszego wzmocnienia tej polityki. Członkowie KSF uznali, że większość rekomendacji FSAP jest zrealizowana lub jest w trakcie realizacji.

Komitet przeanalizował ekspozycje zagraniczne polskiego sektora bankowego. Z analizy wynika, że działalność zagraniczna polskich banków jest ograniczona i skupiona głównie w krajach strefy euro. Spośród krajów trzecich (kraje poza UE), na które polski sektor bankowy ma największe ekspozycje, wszystkie zostały uznane za istotne na poziomie UE i są monitorowane przez Europejską Radę Ryzyka Systemowego.

Komitet zapoznał się z przeglądem polityki makroostrożnościowej prowadzonej przez poszczególne kraje oraz na forum Unii Europejskiej.

Kolejne, regularne posiedzenie Komitetu dotyczące nadzoru makroostrożnościowego zaplanowano na grudzień 2019 r.


1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/1011 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszy inwestycyjnych.