Komunikat Komitetu Stabilności Finansowej po posiedzeniu dotyczącym nadzoru makroostrożnościowego nad systemem finansowym w dniu 7 czerwca 2019 r.

Uczestnicy | Postanowienia | Ważne odnośniki

Uczestnicy | Postanowienia | Ważne odnośniki

W posiedzeniu Komitetu Stabilności Finansowej dotyczącym nadzoru makroostrożnościowego (KSF-M),
które odbyło się 7 czerwca 2019 r., uczestniczyli:

  • Paweł Szałamacha, Członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego – jako Przewodniczący Komitetu,
  • Piotr Nowak, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów,
  • Małgorzata Iwanicz-Drozdowska, Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
  • Mirosław Panek, Prezes Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Komitet, wykonując obowiązki ustawowe, podjął uchwałę ws. rekomendacji skierowanej do Ministra Finansów dotyczącej utrzymania wskaźnika bufora antycyklicznego na poziomie 0%, a także zdecydował o przekazaniu Europejskiej Radzie ds. Ryzyka Systemowego informacji o jego aktualnej wysokości oraz wskaźnikach będących podstawą wyznaczenia tego bufora. Przedstawiciel Ministra Finansów zgodził się z rekomendacją i potwierdził brak potrzeby podejmowania działań legislacyjnych w tym zakresie.

Członkowie Komitetu zapoznali się z przygotowywanym przez NBP w cyklu półrocznym Raportem o Stabilności Systemu Finansowego – czerwiec 2019 r. W raporcie oceniono, że polski sektor bankowy jako całość funkcjonuje stabilnie i jest odporny na szoki.

Członkowie Komitetu przedyskutowali również źródła ryzyka w polskim systemie finansowym wskazane w ankiecie przeprowadzonej wśród instytucji reprezentowanych w KSF. Stwierdzono, że ogólna bieżąca ocena ryzyka nie uległa zmianie w porównaniu do sytuacji w I kwartale 2019 r.

Członkowie Komitetu omówili również wnioski z analiz dotyczących wysokokwotowych kredytów konsumpcyjnych. Obecnie kredyty konsumpcyjne o dużej wartości i długim terminie zapadalności stanowią niewielki odsetek całego portfela kredytowego sektora niefinansowego. Obserwowany jest jednak ich szybki wzrost w strumieniu nowo udzielanych kredytów, co może mieć w przyszłości wpływ na ryzyko w sektorze bankowym. Komitet uznał, że wskazane jest, aby banki dokonywały ostrożnej oceny ryzyka związanego z takimi kredytami oraz weryfikowały cele, na jakie udzielane są te kredyty.

W kontekście obecnych tendencji na krajowym rynku nieruchomości mieszkaniowych Komitet będzie w dalszym ciągu monitorował ten rynek z punktu widzenia źródeł ryzyka systemowego.

Na posiedzeniu omówiono również zagadnienia związane z funkcjonowaniem bankowości spółdzielczej w Polsce oraz pożądane kierunki zmian i działań mogących je wspierać. Komitet zgodził się, że potrzebna jest dalsza intensyfikacja starań na rzecz konsolidacji i zwiększenia integracji podmiotów sektora bankowości spółdzielczej.

Członkowie Komitetu podjęli uchwałę ws. przyjęcia dokumentu pt. Strategia polityki makroostrożnościowej. W dokumencie tym Komitet Stabilności Finansowej określa swoje podejście do realizacji zadań ustawowych w zakresie nadzoru makroostrożnościowego. Komitet przyjął Informację o działalności Komitetu Stabilności Finansowej w zakresie nadzoru makroostrożnościowego w 2018 r

Raport Komitetu stanowi wypełnienie obowiązków wskazanych w ustawie o nadzorze makroostrożnościowym i zostanie przekazany Sejmowi RP przez Prezesa NBP, Przewodniczącego Komitetu.

Komitet zapoznał się z przeglądem polityki makroostrożnościowej prowadzonej przez poszczególne kraje oraz na forum Unii Europejskiej.

Kolejne posiedzenie Komitetu dotyczące nadzoru makroostrożnościowego zaplanowano na wrzesień 2019 r.