Systemy rozrachunku papierów wartościowych

SKARBNET4 | System rozrachunku prowadzony przez KDPW S.A. | Systemy prowadzone przez KDPW_CCP S.A.

SKARBNET4 | System rozrachunku prowadzony przez KDPW S.A. | Systemy prowadzone przez KDPW_CCP S.A.

SKARBNET4

SKARBNET4 System rejestracji bonów pieniężnych NBP i bonów skarbowych to system rozrachunku papierów wartościowych prowadzony przez NBP, który obsługuje transakcje na bonach skarbowych emitowanych przez Ministerstwo Finansów i bonach pieniężnych emitowanych przez NBP a także inne papiery wartościowe – dłużne papiery wartościowe nominowane w złotych, zdeponowane w KDPW, inne niż skarbowe papiery wartościowe, których lista publikowana jest na stronie internetowej NBP. SKARBNET4 przyjął procedury rozrachunku brutto w czasie rzeczywistym – zarówno w papierach wartościowych jak i w środkach pieniężnych – transakcji zawieranych na bonach skarbowych i bonach pieniężnych NBP, zgodnie z zasadą DvP według modelu 1 BIS.

Rozrachunek zobowiązań w środkach pieniężnych związanych z obrotem skarbowymi papierami wartościowymi zarejestrowanymi w SKARBNET4 i bonami pieniężnymi NBP jest wykonywany w pieniądzu banku centralnego utrzymywanym na rachunkach bieżących banków prowadzonych przez NBP.

Więcej informacji na stronie System SKARBNET4

System rozrachunku prowadzony przez KDPW S.A. 

System rozrachunku prowadzony przez KDPW S.A. to system rozrachunku papierów wartościowych prowadzony przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (KDPW S.A.). System ten obsługuje transakcje na papierach wartościowych zawarte na rynku regulowanym oraz poza rynkiem regulowanym. W trybie sesyjnym przyjęto procedury rozrachunku zgodnie z zasadą DvP według modelu 1 BIS (brutto zarówno w papierach wartościowych jak i w środkach pieniężnych) bądź modelu 2 BIS (brutto w papierach wartościowych a netto w środkach pieniężnych). Poza tym obsługuje procedury rozrachunku brutto w czasie rzeczywistym (RTGS).

NBP jest agentem rozrachunkowym dla systemu rozrachunku prowadzonego przez KDPW S.A. co oznacza, że rozrachunek pieniężny zobowiązań w walucie polskiej i w euro związany z transakcjami zawartymi na papierach wartościowych w tym systemie jest dokonywany na rachunkach pieniężnych prowadzonych przez NBP w systemach SORBNET2 i TARGET2-NBP.

Więcej informacji na stronie KDPW S.A.

Systemy prowadzone przez KDPW_CCP S.A.

Izba rozliczeniowa KDPW_CCP S.A. jest operatorem:

  • Systemu rozliczeń prowadzonego przez KDPW_CCP S.A. na podstawie Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót zorganizowany) oraz
  • Systemu rozliczeń prowadzonego przez KDPW_CCP S.A. na podstawie Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót niezorganizowany).

KDPW_CCP S.A. prowadzi rozliczenia transakcji z zastosowaniem mechanizmów pozwalających na systemowe obniżenie ryzyka niewywiązania się stron z zobowiązań wynikających z zawartych transakcji. Stosowane przez izbę narzędzia to m.in.: netting w instrumentach finansowych, system gwarantowania rozliczeń oraz udział KDPW_CCP S.A. w pożyczkach papierów wartościowych jako gwaranta zwrotu pożyczki.

Od dnia 8 kwietnia 2014 r. KDPW_CCP S.A. prowadzi działalność na podstawie zezwolenia na świadczenie usług rozliczeniowych jako CCP, o którym mowa w art. 14 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 648/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji (Dz. Urz. UE L. 201 z 2012, str. 1), udzielonego przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Więcej informacji na stronie KDPW_CCP S.A.

Zobacz również