Ocena systemu SKARBNET4 | CSDR

Informacja | SKARBNET4

Informacja | SKARBNET4

Na podstawie „Polityki sprawowania przez Narodowy Bank Polski nadzoru systemowego w zakresie systemu płatniczego”, NBP przeprowadza oceny i przeglądy systemu SKARBNET4, którego jest operatorem, pod kątem spełniania wymogów rozporządzenia CSDR (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 909/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie usprawnienia rozrachunku papierów wartościowych w Unii Europejskiej i w sprawie centralnych depozytów papierów wartościowych, zmieniające dyrektywy 98/26/WE i 2014/65/UE oraz rozporządzenie (UE) nr 236/2012, Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014) i rozporządzeń delegowanych.

Celem przeprowadzonej oceny była weryfikacja spełniania przez system SKARBNET4 wymogów:

  • rozporządzenia PE i Rady (UE) nr 909/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie usprawnienia rozrachunku papierów wartościowych w Unii Europejskiej i w sprawie centralnych depozytów papierów wartościowych, zmieniającego dyrektywy 98/26/WE i 2014/65/UE oraz rozporządzenie (UE) nr 236/2012 (Dz. Urz. UE L 257/2 z dnia 28.9.2014, z późn. zm.) zwanego „rozporządzeniem CSDR” oraz
  • rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 2017/392 z dnia 11 listopada 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 909/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących wymogów w zakresie udzielania zezwoleń oraz wymogów nadzorczych i operacyjnych dla centralnych depozytów papierów wartościowych (Dz. Urz. UE L 65/48 z dnia 10.3.2017) zwanego „rozporządzeniem delegowanym 2017/392”.

Ocenie podlegały funkcje systemu SKARBNET4 dotyczące prowadzenia rachunków i kont depozytowych bonów skarbowych i bonów pieniężnych NBP oraz dokonywania operacji na tych papierach na rynku wtórnym, które to funkcje stanowią o prowadzeniu w ramach tego systemu centralnego depozytu papierów wartościowych w rozumieniu rozporządzenia CSDR. W szczególności ocena ta obejmowała świadczenie:

  • usługi rozrachunku (prowadzenia systemu rozrachunku papierów wartościowych),
  • usługi notarialnej (pierwszej rejestracji papierów wartościowych w systemie zapisów księgowych) oraz
  • centralnej usługi prowadzenia rachunku (zapewniania i prowadzenia rachunków papierów wartościowych na najwyższym poziomie ewidencji).

Przeprowadzone w ramach NBP analizy i ustalenia wykazały wysoki poziom zgodności systemu SKARBNET4 z wymogami rozporządzenia CSDR i wymogami rozporządzenia delegowanego 2017/392.

Na bazie wyników oceny systemu SKARBNET4 NBP wprowadził niezbędne zmiany dostosowujące w dokumentacji systemu, w wyniku czego do dnia 30 marca 2018 r. została zapewniona pełna zgodność systemu SKARBNET4 we wszystkich obszarach jego działalności z ww. wymogami prawa unijnego.

Celem oceny i przeglądu była weryfikacja spełniania przez system SKARBNET4 wymogów:

– rozporządzenia CSDR,

– rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2018/1229 z dnia 25 maja 2018 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 909/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych w zakresie dyscypliny rozrachunku (Dz. Urz. UE L 230 z 13.09.2018),

– rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/389 z dnia 11 listopada 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 909/2014 w odniesieniu do parametrów obliczania kar pieniężnych z tytułu nieprzeprowadzenia rachunku oraz działalności CDPW w przyjmującym państwie członkowskim (Dz. Urz. UE L 65 z 10.03.2017),

– rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/392 z dnia 11 listopada 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 909/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących wymogów w zakresie udzielania zezwoleń oraz wymogów nadzorczych i operacyjnych dla centralnych depozytów papierów wartościowych (Dz. Urz. UE L 65 z 10.03.2017).

Ocenie podlegały funkcje systemu SKARBNET4 dotyczące prowadzenia rachunków i kont depozytowych bonów skarbowych i bonów pieniężnych NBP oraz dokonywania operacji na tych papierach na rynku wtórnym w zakresie:

– dyscypliny rozrachunku, zgodnie z wymogami określonymi w art. 6-7 rozporządzenia CSDR i uszczegółowionymi w rozporządzeniach delegowanych Komisji (UE): 2018/1229 oraz 2017/389,

– zasad przechowywania przez CDPW dokumentacji w odniesieniu do instrukcji rozrachunku i transakcji, zgodnie z art. 54 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/392, powiązanych z wymogami dyscypliny rozrachunku.

Przeprowadzone w ramach NBP analizy i ustalenia wykazały, że w systemie SKARBNET4 zostały wprowadzone rozwiązania zapewniające zgodność funkcjonowania tego systemu z wymogami dotyczącymi dyscypliny rozrachunku oraz zasad przechowywania dokumentacji, jak również nie sformułowano żadnych zastrzeżeń w zakresie zgodności funkcjonowania systemu SKARBNET4 z wymogami rozporządzenia CSDR.